| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Ekspert baz danych wraz z umiejętnościami programistycznymi w Dziale Informatycznym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego  Instytutu  Zdrowia  Publicznego PZH  –  PIB z dnia 01.10.2021 r. na wolne  stanowisko eksperta baz danych wraz z umiejętnościami programistycznymi w Dziale Informatycznym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB  

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa 

I. Zakres zadań:

 • budowa i rozwój oprogramowania
 • prowadzenie dokumentacji technicznej dla budowanego systemu
 • propozycja wdrażania usprawnień w obszarze rozwoju oprogramowania (narzędzia, propozycje usprawnień procesu)
 • implementacja systemu IT w oparciu o projekty przygotowywane przez członków zespołu projektowego
 • współpraca z analitykami i projektantami w opracowaniu planów i projektów implementacji
 • optymalizacja kodu pod katem wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji
 • przygotowanie i wydawanie kolejnych wersji systemu
 • utrzymywanie wewnętrznej dokumentacji projektowej w tym dokumentacji kodu aplikacji
 • współpraca z zespołem testów w celu diagnostyki i poprawy błędów
 • współpraca z zespołem wdrożeniowym w celu rozwiązywania problemów z wdrażaniem i utrzymaniem systemu

II. Wymagania konieczne:

 • Wymagania z zakresu architektury systemów bazodanowych:
  • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne (Matematyka, Statystyka)
  • minimum 10 lat doświadczenia w projektowaniu architektury systemów bazodanowych IT oraz rozwijaniu systemów istniejących,
  • Ekspercka wiedza w formułowaniu strategii bazodanowych, w tym: standaryzacja, jakość danych, przepływy wewnątrz systemów oraz bezpieczeństwo danych
  • Doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i testowaniu nowatorskich projektów architektury baz danych
  • Doświadczenie w ciągłych, regularnych audytach baz danych w celu utrzymania jakości
  • Doświadczenie w tworzeniu systemów wysokiej dostępności i o wysokiej odporności na awarie (high availability/disaster recovery)
  • Doświadczenie w tworzeniu systemów zapewniających wysokie bezpieczeństwo danych i tworzeniu standardów zapewniających bezpieczeństwo systemów
  • Doświadczenie w publikowaniu i prezentowaniu raportów projektowych oraz tworzeniu dokumentacji (zarówno dla odbiorców technicznych jak i dokumentacji dla odbiorców nietechnicznych)
  • Doświadczenie w projektowaniu i rozwoju wydajnych technik szybkiego i zoptymalizowanego dostępu do danych oraz transferu danych w rozproszonych lub sieciowych systemach bazodanowych
  • Doświadczenie w integracji algorytmów i narzędzi w celu przetwarzania małych i olbrzymich zbiorów danych (ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych)
  • Doświadczenie w badaniu i tworzeniu dokumentacji istniejących stosów oprogramowania
  • Doświadczenie w symulacji obciążenia systemów bazodanowych zróżnicowanym obciążeniem, różnymi rodzajami zapytań oraz symulacji awarii i przerywania transakcji
  • Znajomość struktur danych oraz optymalnego przechowywania złożonych zbiorów danych (np. dane genetyczne)
  • Zaawansowana znajomość technik optymalizacji wydajności baz danych, zarządzania parametrami pamięciowymi, wielkościami pakietów itd
  • Zaawansowana znajomość obiektów programistycznych w bazach danych (trigger’y, synonimy, procedury składowane, funkcje, typy definiowane przez użytkownika itd)
  • Biegła znajomość min. 2 z 3 systemów bazodanowych (Postgre SQL, MS SQL, Oracle)
  • Znajomość technik replikacji danych, klastrów bazodanowych, ustawiania quorum w rozproszonych systemach bazodanowych (serwery świadczące)
  • Wiedza w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i zabezpieczania danych (szyfrowanie, maskowanie, autoryzacja oparta o certyfikaty),
  • Praktyczna znajomość zagadnień informatyki – struktur danych, algorytmiki, złożoności obliczeniowej, przetwarzania współbieżnego i równoległego, asynchroniczności, itp.,
  • Znajomość framework’ów programistycznych i sterowników baz danych (JDBC, ODBC)
  • Znajomość przynajmniej jednego ze środowisk chmurowych dla baz danych (AWS, Azure, IBM Cloud, Google Cloud)
  • Umiejętność szerokiego spojrzenia na Architekturę Środowisk, dostrzeganie zależności.
  • Doświadczenie w projektowaniu architektury i wdrażaniu systemów/usług informatycznych
  • Wysoka komunikatywność pozwalającą na skuteczną współpracę z osobami merytorycznymi oraz z zespołami developerskimi
  • Umiejętność koordynacji prac zespołów programistycznych oraz realizacji projektów zgodnie z metodologią Agile/Scrum
 • Wymagania z zakresu znajomości programowania systemów bazodanowych:
  • minimum 5-letnie doświadczenie w programowaniu baz danych,
  • Biegła znajomość T-SQL i skomplikowanych zapytań zagnieżdżonych
  • Biegła znajomość w pisaniu procedur składowanych i funkcji (w tym znajomość tzw. dobrych zwyczajów pisania procedur)
  • Biegłość w projektowaniu i programowaniu procesów ETL
  • Umiejętność projektowania wielowymiarowych kostek analitycznych
  • Umiejętności w sterowaniu przepływami danych „w locie” (monitorowanie, zapobieganie trafianiu nieodpowiednich danych, normalizacja danych)
  • Znajomość narzędzi do zarządzania i programowania baz danych (dbForge, SSMS, pgAdmin…)
  • Znajomość framework’ów warstw dostępu do danych (np. Hibernate, LINQ lub inne persistance API) i rozumienie ich sposobu działania i konsekwencji w dostępie do baz danych
  • Doświadczenie w szybkim porównywaniu w locie skomplikowanych struktur danych
  • Biegła znajomość funkcji analitycznych, agregujących, matematycznych, statystycznych i logicznych
  • Dobra znajomość funkcji kryptograficznych
  • Dobra znajomość systemów PostgreSQL (11/12), MS SQL (2017+) i/lub Oracle (11g,12c,19)
  • Znajomość Docker i technik „dokeryzacji” baz danych
 • Inne wymagane:
  • Praca przy realizacji dużych projektów, zdefiniowanych przez:
   • Obsługa minimum 200+ tabel danych
   • Minimum 500 000 linii kodu
   • Wartość minimum 5 000 000 PLN
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum B2).

 III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.

IV. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach projektu HERA ref. GRANT/2021/PHF/23776.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

V. Termin i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail:

kadry@pzh.gov.pl w terminie do 15.10.2021 r., z dopiskiem „konkurs na wolne  stanowisko eksperta baz danych wraz z umiejętnościami programistycznymi w Dziale Informatycznym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB” 

VI. Zasady organizacji konkursu

 • Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:
  • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  • II etap – rozmowa rekrutacyjna wtrybie zdalnym

VII. Unieważnienie konkursu

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VIII. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

IX. Pozostałe informacje

 • Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content