| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: FullStack Senior Java Developer w Dziale Informatycznym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego  Instytutu  Zdrowia  Publicznego PZH  –  PIB z dnia 01.10.2021 r. na wolne  stanowisko FullStack Senior Java Developer w Dziale Informatycznym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB 

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa 

I. Zakres zadań:

 • Wytwarzanie, testowanie oraz wdrażanie oprogramowania zgodnie z najlepszymi standardami i obowiązującymi zasadami
 • Wyznaczanie kierunków rozwoju projektowanego systemu w zakresie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych
 • Współpraca z instytucjami partnerskimi w zakresie projektowania i wdrażania nowych rozwiązań
 • Utrzymanie najwyższej jakości istniejącego kodu i oprogramowania
 • Tworzenie oprogramowania będącego istotną częścią systemów nadzoru epidemiologicznego
 • Codzienna współpraca w ramach zespołu w metodologii AGILE

II. Wymagania konieczne:

 • Bardzo dobra znajomość języka JAVA, a w tym:
  • JEE, EJB, MVC,
  • Maven, Gradle,
  • Hibernate, EclipseLink, MyBatis,
  • Spring, SpringBoot, SpringMVC SpringSecurity,
  • GWT, SmartGWT, Vaadin,
  • JSF, Primefaces, OmniFaces,
  • WebServices, Restful, Microservices,
  • AngularJS, Angular, React, PrimeNG,
  • JUnit, Mockito, Powermock,
  • Jackson, Apache Camel,
  • Tomcat, Glassfish, Weblogic, Jboss,
  • Yourkit, JProfiler,
 • Znajomość technologii WEB, a w szczególności:
  • HTML, HTML 5,
  • Javascript, JQuery,
  • Dojo Framework,
  • CSS, W3CSS, Bootstrap, Responsive web design (RWD),
  • XHTML,
  • XSD, XML,
  • Ajax, JSON,
  • WebSocket,
  • js,
 • Zaawansowana znajomość SQL, a w tym:
  • Oracle 11g, 12c, 19
  • PostgreSQL,
  • MySQL,
  • MsSQL,
  • HSQL,
 • Inne wymagane:
  • Docker, Docker Swarm, Docker Compose
  • Dobra znajomość powłoki systemów Linux,
  • Znajomość dystrybucji Debian, Centos systemu Linux,
  • Wirtualizacja (Virtualbox, KVM, Vmware),
  • Kafka, ElasticSearch,
  • Znajomość Oracle BI, Oracle OBIEE, Jasper Reports,
  • Bardzo dobra znajomość SVN, GIT, Jenkins, Redmine,
  • Znajomość metodologii Scrum oraz Prince 2,
  • Umiejętność samodzielnego skonfigurowania i uruchomienia środowiska – Maven, Eclipse/Netbeans/Intelij, baza danych, Glassfish, OpenAm, J2eeAgent,
  • Minimum 10 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku programista JAVA,
  • Praca przy realizacji dużych projektów, zdefiniowanych przez:
   • Obsługa minimum 200+ tabel danych
   • Minimum 500 000 linii kodu
   • Wartość minimum 5 000 000 PLN

 III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.

IV. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach projektu HERA ref. GRANT/2021/PHF/23776.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

V. Termin i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail:

kadry@pzh.gov.pl w terminie do 15.10.2021 r., z dopiskiem „konkurs na wolne  stanowisko FullStack Senior Java Developer w Dziale Informatycznym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB” 

VI. Zasady organizacji konkursu

 • Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:
  • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  • II etap – rozmowa rekrutacyjna wtrybie zdalnym

VII. Unieważnienie konkursu

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VIII. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

IX. Pozostałe informacje

 • Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content