| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Starszy specjalista/główny specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP PZh – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 17.02.2023 r. o wolnym stanowisku starszego specjalisty/ głównego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego  

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

I. Zakres zadań 

 • Udział w trwających procesach opracowywania i weryfikacji ocen dla substancji czynnych oraz nowych procesach opracowywania i weryfikacji ocen lub uwag dla środków ochrony roślin w zakresie oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikającego z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (sekcja pozostałości).
 • Udział w przeglądach wartości NDP z Art. 12 i 43 Rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (przygotowywanie raportów ewaluacyjnych dla danych wspierających krajowe zastosowania środków ochrony roślin; realizowanie przeglądów gdy Polska jest wskazana jako Państwo Oceniające).
 • Udział w realizacji tematyki naukowej i usługowej reprezentowanej przez Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP PZH-PIB, w tym wykonywanie analiz trwałych zanieczyszczeń środowiskowych i pozostałości pestycydów w materiale pochodzącym od człowieka; prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyników badań (dotyczy tylko zawarcia umowy o pracę)

II. Wymagania konieczne

– Zatwierdzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi[1] do opracowywania ocen lub uwag w zakresie oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikającego z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (sekcja pozostałości).

– Doświadczenie w opracowywaniu ocen lub uwag dotyczących substancji czynnych i środków ochrony roślin w zakresie sekcji pozostałości.

– Znajomość przepisów dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności.

– Znajomość języka angielskiego w zakresie tematyki pozostałości pestycydów, analizy śladów i podstaw toksykologii.

– Samodzielność i kreatywność.

   – Umiejętność pracy w laboratorium chemicznym, w tym znajomość technik chromatograficznych (GC/ECD, GC/MS, HPLC) (dotyczy tylko zawarcia umowy o pracę).

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Upoważnienie MRiRW do wykonywania ocen lub uwag w zakresie sekcji pozostałości.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie o wykonywaniu ocen lub uwag dla substancji czynnych oraz środków ochrony roślin w zakresie sekcji pozostałości.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

IV. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę, Umowę cywilnoprawną
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

V. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 03.03.2023 r. z dopiskiem Konkurs na stanowisko starszego/głównego  specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego NIZP PZH-PIB”. 

VI. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VIII. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

IX. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content