| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista ds. sprawozdawczości z realizacji zadań zdrowia publicznego w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10.02.2023 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds.  sprawozdawczości z realizacji zadań zdrowia publicznego w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce świadczenia pracy: praca w trybie zadaniowym

I. Zakres zadań

 • koordynacja procesu realizacji obowiązku sprawozdawczego w Ministerstwie Zdrowia wynikającego z ustawy o zdrowiu publicznym – w systemie ProfiBaza;
 • kontakt ze sprawozdawcami (m.in. ministerstwami, instytutami, jednostkami samorządu terytorialnego, inspekcją sanitarną);
 • weryfikacja pod względem merytorycznym zgłaszanych programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej i zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 • przygotowywanie opracowań dotyczących realizacji zadań NPZ;
 • nadzór nad kompletnością i jakością danych w Rejestrze Interwencji Zdrowia Publicznego (RIZP)
 • zgłaszanie błędów w RIZP Wykonawcy systemu i nadzór nad realizacją zgłoszenia;
 • stały udział w pracach mających na celu usprawnienie systemu ProfiBaza np.: aktualizacja słowników, generowanie raportów, uzupełnianie strony ISP;
 • merytoryczny udział w pracach Zespołu przy przygotowaniu raportu: Podsumowanie działań zrealizowanych w roku 2022 w powiatach o szczególnych problemach zdrowotnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025;

II. Wymagania konieczne:

 • Tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty
 • Specjalizacja w dziedzinie zdrowia publicznego
 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia
 • Doświadczenie w realizacji zadań z obszaru zdrowia publicznego i promocji zdrowia w ramach NPZ
 • Współpraca z instytucjami zdrowia publicznego
 • Minimum 10 lat pracy w zawodzie lekarza w tym prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta
 • Minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w placówce ochrony zdrowia w tym dot. organizacji i udzielania świadczeń zdrowotnych

III. Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość pakietu MS Office
 • znajomość jęz. angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.  

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 17.02.2024 r. z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko Specjalisty ds.  sprawozdawczości z realizacji zadań zdrowia publicznego 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content