| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista ds. wizualizacji danych i dokumentów w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10.02.2023 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. wizualizacji danych i dokumentów w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce świadczenia pracy: praca w trybie zadaniowym

I. Zakres zadań

 1. Osoby do na stanowisku: specjalista ds. wizualizacji danych i dokumentów w pełnym wymiarze etatu w trybie zadaniowym od 01.02.2023 roku z proponowanym wynagrodzeniem 5000, 00 brutto miesięcznie.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • tworzenie elementów graficznych dla strony ISP systemu ProfiBaza (np. infografik, oprawa graficzna materiałów i danych umieszczanych w systemie)
 • korekta i zgłaszanie błędów graficznych dot. działania ISP
 • wizualizacja danych przedstawianych w raporcie NPZ z interwencji zdrowia publicznego z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia, w tym działań na rzecz ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu za rok 2022;
 • wizualizacja danych w pracach realizowanych przez Zakład, w tym zadaniach PIB
 • Raport: Podsumowania działań zrealizowanych w roku 2022 w powiatach o szczególnych problemach zdrowotnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025;
 • Raport: Zestaw kompetencji oraz założenia do opracowania standardów edukacji zdrowotnej dostosowanych do warunków polskich;
 • opracowanie graficzne materiałów szkoleniowych dotyczących zasad prowadzenia edukacji zdrowotnej dla wybranych grup zawodowych;
 • opracowanie graficzne materiałów edukacyjnych z obszaru profilaktyki chorób i promocji zdrowia, zgodnie z zasadami translacji wiedzy;
 • Raport: Analiza porównawcza polskich i zagranicznych schematów/rekomendacji w zakresie budowania i ewaluacji programów zdrowotnych (polityki zdrowotnej);
 • opracowanie graficzne danych w publikacjach naukowych przygotowywanych przez Zespół Zakładu.

II. Wymagania konieczne

 • doświadczenie minimum jednego roku pracy przy tworzeniu platform i/ lub portali edukacyjnych/platform translacji wiedzy z dziedziny zdrowia publicznego
 • doświadczenie w tworzeniu wizualizacji, wykresów i infografik na potrzeby publikacji naukowych
 • znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Fresco)
 • znajomość pakietu Corel Draw
 • umiejętność przygotowywania materiałów do druku
 • umiejętność prowadzenia i wdrażania systemów opartych na CMS WordPress (Visual Composer, Elementor)
 • umiejętność prowadzenia systemów opartych na CMS Drupal
 • znajomość html, css, javascript

III. Dodatkowym atutem będą

– znajomość jęz. angielskiego

– umiejętność pracy w zespole

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.  

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres
e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 17.02.2023 r. z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko Specjalisty ds. zarządzania projektami w Biurze Projektów NIZP PZH – PIB”

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna. 

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content