| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURS OTWARTY na stanowisko Profesora NIZP PZH – PIB w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH- PIB

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO PROFESORA NIZP PZH- PIB w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH- PIB

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (https://pzh.gov.pl).

Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:

 • ocena sytuacji epidemiologicznej bakteryjnych i wirusowych chorób, którym można zapobiec drogą szczepień w Polsce,
 • ocena skuteczności szczepień oraz innych metod zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych,
 • nadzór nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi w Polsce,
 • redakcja strony internetowej poświęconej szczepieniom,
 • działania w mediach społecznościowych dotyczące jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepień,
 • udział w pracach sieci WHO Vaccine Safety Net, obejmujący sieć portali, które przekazują wiarygodne informacje o bezpieczeństwie szczepień,
 • badania ankietowe dotyczące akceptacji szczepień,
 • edukacja personelu ochrony zdrowia w zakresie szczepień ochronnych,
 • przygotowanie ocen bezpieczeństwa i skuteczności szczepień,
 • współpraca z jednostkami resortu zdrowia, w szczególności opracowanie stanowisk instytutu w zakresie bezpieczeństwa i efektywności szczepień,
 • udział w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych oraz sieciach naukowych mających związek z bezpieczeństwem, skutecznością i akceptacją szczepień,
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach,
 • składanie wniosków do krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz udział w realizacji projektów,
 • udział w upowszechnianiu nauki, w tym opracowaniu publikacji naukowych.

I. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

  • posiadać ukończone studia wyższe w zakresie biotechnologii/biologii stopień naukowy – doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna,
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie jakości, bezpieczeństwa, skuteczności i akceptacji szczepień ochronnych,
  • posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie oceny jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepień,
  • posiadać co najmniej 10 letni staż pracy w akredytowanym laboratorium w zakresie oceny jakości szczepionek,
  • Kandydat powinien posiadać publikacje naukowe opublikowane w 2020-2021 o łącznym IF co mniej 15.

II. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys,
  • autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację
   o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale
   w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
  • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis lub kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, odpis lub kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
  • spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
  • przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalisty w zakresie chorób zakaźnych,
  • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu,
  • Oświadczenie kandydata:
   – że w razie wygrania konkursu, NIZP PZH – PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
   – o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
   – o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

III. Przebieg konkursu

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP-PZH w następujących etapach:

 • opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 • w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:

  a. zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH- PIB w terminie 08.04.2023 r. do 30.04.2023 r.,
  b. proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP-PZH w terminie uzgodnionym z Kandydatami;
 • zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH- PIB;
 • przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
 • zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP-PZH;
 • decyzja Dyrektora NIZP PZH- PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.

IV. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Kadr i Płac NIZP PZH- PIB 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Profesora NIZP PZH-PIB w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 07.04.2023 r. o godz. 16:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2023 r.

V. Zatrudnienie odbędzie się na czas określony z możliwością przedłużenia na  kolejny okres/na czas nieokreślony.

VI. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 • Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content