| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURS OTWARTY na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy w NIZP PZH-PIB

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Badania Wirusów  Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy w NIZP PZH-PIB

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (https://pzh.gov.pl).

I. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:

Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy jako 1 ze 149 takich Ośrodków w świecie prowadzi badania naukowe oraz usługowe w ramach działającego laboratorium diagnostycznego zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, posiadającego akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Kandydat uczestniczyłby w prowadzeniu badań w zakresie opracowywania, doskonalenia i wdrażania nowych metod związanych z badaniem lekooporności wirusa grypy, sprawdzaniem potencjału pandemicznego, sekwencjonowaniem wirusów grypy i wirusów grypopodobnych krążących w populacji. Ponadto Kandydatowi zostanie powierzone pełnienie funkcji kierownika zespołu do badań diagnostycznych, jako diagnosta laboratoryjny musi nadzorować pracę związaną z wykonywaniem badań usługowych oraz autoryzować sprawozdania z badań. Dodatkowo Kandydat będzie uczestniczył w realizacji zadań statutowych oraz zadaniach przewidzianych w Narodowym Programie Zdrowia i Państwowym Instytucie Badawczym, a także będzie brał udział w projektach naukowych we współpracy z ośrodkami krajowymi oraz międzynarodowymi.

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:

  • posiadać ukończone studia wyższe w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, biologii, biotechnologii lub pokrewnych; stopień naukowy doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie badań wirusologicznych ze szczególnym uwzględnieniem patogenów stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego
  • posiadać doświadczenie związane z realizacją projektów badawczych w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), dodatkowym atutem będzie kierownictwo projektem;
  • posiadać dorobek naukowy: łączny IF co najmniej 80, w tym minimum 10 artykułów z IF opublikowane w latach 2020-2022;
  • posiadać czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego; dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata specjalizacji w dziedzinie mikrobiologia medyczna;
  • posiadać przynajmniej 5- letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników;
  • posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w akredytowanym laboratorium mikrobiologicznym, szczególnie w zakresie diagnostyki chorób zakaźnych, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025;
  • posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym w laboratorium III klasy bezpieczeństwa biologicznego (BSL-3);
  • posiadać doświadczenie w tworzeniu procedur badawczych i instrukcji dotyczących molekularnych metod diagnostyki wirusologicznej w ramach systemu jakości;
  • posiadać wiedzę oraz doświadczenie z zakresu wykorzystywania technik serologicznych oraz molekularnych ze szczególnym ukierunkowaniem na metody sekwencjonowania i analizy danych z użyciem narzędzi bioinformatycznych;
  • posiadać doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze diagnostyki i epidemiologii chorób zakaźnych np. ECDC, WHO;
  • posiadać doświadczenie – staże, w zagranicznych, renomowanych placówkach związanych z badaniami nad wirusem grypy;
  • posiadać doświadczenie w byciu auditorem wewnętrznym oraz znajomość aktów prawnych związanych z działalnością akredytowanego laboratorium medycznego;
  • posiadać potwierdzenie odbycia cosezonowych szczepień przeciwko grypie;
  • posiadać znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym.

III. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys,
  • autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację
   o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale
   w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
  • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis lub kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, odpis lub kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
  • spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
  • przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego, profesora decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu,
  • Oświadczenie kandydata:
   – że w razie wygrania konkursu, NIZP PZH-PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
   – o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
   – o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

IV. Przebieg konkursu

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP PZH-PIB w następujących etapach:

 • opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 • w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:

  a. zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH-PIB w terminie
  od 08.04.2023 r. do 30.04.2023 r.,
  b. proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP PZH-PIB w terminie uzgodnionym z Kandydatami;

 • zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH-PIB;
 • przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
 • zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP PZH-PIB;
 • decyzja Dyrektora NIZP PZH-PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.

V. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Kadr i Płac NIZP PZH-PIB 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy NIZP PZH – PIB”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 07.04.2023 r. o godz. 16:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2023 r.

VI. Zatrudnienie odbędzie się na czas określony z możliwością przedłużenia na  kolejny okres/na czas nieokreślony.

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 • Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.


Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content