| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURS OTWARTY na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH-PIB

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH-PIB

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym.

I. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:

 • statutowej działalności naukowej Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych, realizowanej obecnie w zakresie zadania badawczego: „Przeżywalność spor Clostridioides difficile na powierzchniach gładkich wykorzystywanych w badaniach preparatów dezynfekcyjnych”;
 • zadaniach Zakładu związanych z działalnością Instytutu w ramach Państwowego Instytutu Badawczego, obecnie w ramach Zadania nr 5 – „Dekontaminacja wyrobów wielorazowego użytku w obszarze medycznym – metody sterylizacji niskotemperaturowej”;
 • opracowywaniu opinii naukowych na rzecz Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innych instytucji państwowych;
 • opracowywaniu metodyki badawczej, walidacji i weryfikacji nowych metod badania skuteczności biobójczej preparatów dezynfekcyjnych zgodnie metodami NIZP PZH – PIB i Normami Europejskimi;
 • opracowywaniu opinii w zakresie skuteczności działania preparatów dezynfekcyjnych w obszarze medycznym
 • opracowywaniu sprawozdań z ocen klinicznych sterylizatorów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych;
 • udział w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetów Technicznych ds. dezynfekcji i sterylizacji; udział w upowszechnianiu nauki poprzez działalność publikacyjną i szkoleniową.

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać: 

 • posiadać ukończone studia wyższe w zakresie biologii/biotechnologii/mikrobiologii , stopień naukowy, co najmniej doktora w dziedzinie nauk biologicznych.
 • posiadać potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie metod mikrobiologicznych dotyczących dekontaminacji w obszarze medycznym i środowiskowym, w szczególności metod badania preparatów dezynfekcyjnych z wykorzystaniem mikroorganizmów wegetatywnych i ich form przetrwalnych oraz zarodników grzybów pleśniowych;
 • posiadać co najmniej 10-letni staż w organizacji pracy laboratorium mikrobiologicznego w zakresie planowania i wykonywania badań mikrobiologicznych skuteczności biobójczej preparatów dezynfekcyjnych;
 • posiadać doświadczenie w zakresie opracowywania, walidacji i weryfikacji metod badania skuteczności biobójczej preparatów dezynfekcyjnych;
 • posiadać znajomość systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 17025 i potwierdzone minimum 10-letnie doświadczenie w zrządzaniu jakością w zakresie badań skuteczności biobójczej preparatów dezynfekcyjnych;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie z zakresu wykonywania ocen klinicznych wyrobów medycznych przeznaczonych do sterylizacji;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracach grup eksperckich związanych z działalnością normalizacyjną z zakresu dezynfekcji i sterylizacji;
 • posiadać dorobek publikacyjny w tematyce dekontaminacji czynników biologicznych w procesach dezynfekcji i sterylizacji opublikowany w recenzowanych czasopismach i przynajmniej 3 prace z IF opublikowane w latach 2019-2022.
 • posiadać udokumentowane przynajmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym

III. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 

 • podanie,
 • życiorys,
 • autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
 • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis lub kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, odpis lub kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
 • spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
 • przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego.
 • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu,
 • Oświadczenie kandydata:
  – że w razie wygrania konkursu, NIZP PZH – PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
  – o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
  – o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

IV. Przebieg konkursu 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP PZH – PIB w następujących etapach:

 • opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 • w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH – PIB w terminie od 08.04.2023 r. do 30.04.2023 r.

  a. proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP PZH – PIB w terminie uzgodnionym z Kandydatami;
  b. zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH – PIB;

 • przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
 • zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP PZH – PIB;
 • decyzja Dyrektora NIZP PZH – PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu

V. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Kadr i Płac NIZP PZH – PIB 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH-PIB ”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 07.04.2023 r. o godz. 16.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2023 r.

VI. Zatrudnienie odbędzie się na czas określony z możliwością przedłużenia na kolejny okres/na czas nieokreślony.

VII. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 • Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content