| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista/ główny specjalista ds. PR i współpracy z mediami w Dziale Promocji i Rozwoju w NIZP PZH-PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 06.02.2023 r. o wolnym stanowisku specjalisty/ głównego specjalisty ds. PR i współpracy z mediami w Dziale Promocji i Rozwoju w NIZP PZH-PIB 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat 

I. Zakres zadań

 • współtworzenie strategii promocyjnej i komunikacyjnej Instytutu;
 • dbanie o pozytywny wizerunek i sprawną komunikację z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
 • monitoring i raportowanie aktywności w mediach, analiza treści komunikatów;
 • bieżący kontakt z mediami, opracowanie planów aktywności, media planów wraz z wdrażaniem i rozliczaniem działań promocyjnych;
 • prowadzenie i inicjowanie działań komunikacyjnych zwiększających zaangażowanie współpracowników i wspierających budowanie kultury organizacyjnej w tym przygotowywanie wewnętrznych Newsletterów;
 • pełna obsługa wysyłki newsletterów w Instytucie – współpraca z zespołami merytorycznymi, grafikiem, przygotowywanie dedykowanych baz mailingowych;
 • współpraca z parterami zewnętrznymi w obszarze CSR i angażowanie współpracowników w realizowane przez Instytut projekty;
 • koordynacja procesu udzielania patronatów w Instytucie, bieżący kontakt z partnerami;
 • współtworzenie i prowadzenie profili w social mediach (FaceBok, Tweeter, LinkedIn, Instagram, YT) Instytutu;
 • tworzenie treści na strony www i do materiałów promocyjno-informacyjnych, pisanie informacji prasowych;
 • stała współpraca z innymi Działami/Zakładami NIZP PZH – PIB;
 • przygotowywanie w związku z realizacją obowiązków służbowych dokumentów oraz informacji związanych z postępowaniami z zakresu zamówień publicznych;
 • raportowanie efektywności prowadzonych zadań.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie związane z pracą w obszarze komunikacji, marketingu lub PR
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów komunikacyjnych
 • Otwartość na pracę z ludźmi i umiejętność angażowania ich w prowadzone działania
 • Doświadczenie w organizacji eventów i spotkań
 • Kreatywność, „lekkie pióro”, poczucie estetyki, dokładność
 • Dobra organizacja pracy
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego, pozwalająca na pracę redakcyjną z tekstami
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • Minimum 5 – letnie doświadczenie na stanowisku związanym z promocją i/lub marketingiem na stanowisko starszego specjalisty i minimum 8 – letnie doświadczenie na stanowisku związanym z promocją i/lub marketingiem na stanowisko głównego specjalisty ;
 • Znajomość narzędzi Google Ads, Facebook Ads, WordPress, Freshmail
 • Doświadczenie we współpracy z mediami i agencjami reklamowymi;
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność i skuteczność w działaniu.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie w projektach z zakresu promocji zdrowia oraz projektach współfinansowanych z funduszy europejskich.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum vitae (CV), List motywacyjny
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 20.02.2023 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko  specjalisty ds. PR i współpracy z mediami w Dziale Promocji i Rozwoju NIZP PZH – PIB”.

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi 

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content