| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami w Dziale Administracyjnym w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 18.11.2022 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. zarządzania nieruchomościami w Dziale Administracyjnym w NIZP PZH – PIB

Etat: w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań: 

 • Zarządzanie nieruchomościami oraz  utrzymanie nieruchomości i wyposażenia Instytutu  w należytym stanie, służącym realizacji zadań statutowych Instytutu,
 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) – wypisów, wyrysów dla nieruchomości własnych i zarządzanych;
 • Prowadzenie książek obiektów, w tym dokonywanie odpowiednich wpisów, kompletowanie niezbędnej do tego celu dokumentacji;
 • Przygotowanie zadań remontowych w Instytucie,
 • Opracowywanie i realizacja rocznych lub wieloletnich planów modernizacji i remontów budynków oraz innych składników majątkowych;
 • Nadzór nad realizacją zaleceń służb nadzoru budowlanego i sanitarnego oraz urzędu dozoru technicznego;
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z okresowymi przeglądami budynków i budowli, instalacji technicznych, tj.: elektrycznej, wentylacyjnej, kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, sygnalizacji pożaru, grzewczej i teletechnicznej;
 • Nadzór nad prowadzeniem rejestru umów dotyczących spraw technicznych oraz monitorowanie i kontrola terminu ich obowiązywania i stopnia realizacji.
 • Nadzór nad właściwą gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,

II. Wymagania konieczne: 

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. trzy lata;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel (warunek konieczny);
 • Wykształcenie wyższe;
 • Bardzo dobra organizacja pracy w tym terminowość wykonywanych obowiązków;
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu;
 • Samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres;
 • Motywacja, zaangażowanie, odpowiedzialność.

III. Dodatkowym atutem będą: 

 • Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego (B1);
 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych lub samorządowych;
 • Mile widziane wykształcenie inżynieryjno-techniczne

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia 

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy 

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa (II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600), lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 18.12.2022 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zarządzania nieruchomościami w Dziale Administracyjnym w NIZP PZH – PIB. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content