| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ADIUNKTA w Zakładzie Epidemiologii, Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH

DYREKTOR

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

NA STANOWISKO ADIUNKTA

w Zakładzie Epidemiologii, Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (https://www.pzh.gov.pl).

 1. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:

Estymacja dynamiki rozwoju epidemii HIV, ocena sytuacji epidemiologicznej chorób przenoszonych drogą płciową oraz integracji testowania i monitoringu w zakresie wirusowych zapaleń wątroby typu B i C oraz zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową, ewaluacja i dostosowywanie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami przenoszonymi drogą  płciową do standardów przyjętych w Unii Europejskiej; analiza danych z nadzoru epidemiologicznego. Kandydat miałby również uczestniczyć w składaniu wniosków do międzynarodowych i krajowych programów badawczych w zakresie tematyki epidemiologii chorób przenoszonych drogą parenteralną i płciową.

Dodatkowo do zadań, w których Kandydat miałby uczestniczyć należy:

bieżąca praca w nadzorze epidemiologicznym nad chorobami przenoszonymi drogą płciową w tym weryfikacja zgłoszeń i wsparcie merytoryczne dla Inspekcji Sanitarnej; współpraca z Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), m.in. w zakresie przekazywania żądanych informacji i danych, udział w międzynarodowych grupach roboczych, pełnienie funkcji operacyjnego punktu kontaktowy ECDC
w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

 1. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:
  1. posiadać ukończone studia wyższe w zakresie nauk o zdrowiu (medycyna, zdrowie publiczne, farmacja, stomatologia), stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu,
  1. posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie chorób przenoszonych parenteralną lub drogą płciową. Wymagany udział w co najmniej jednym projekcie, większe doświadczenie będzie atutem. Wymagane jest również doświadczenie w pracy w nadzorze epidemiologicznym nad chorobami zakaźnymi – wymagany staż pracy w tym zakresie co najmniej
   3 lata,
  1. posiadać dorobek naukowy: łączny IF co najmniej 10, w tym co najmniej 2 artykuły z IF opublikowane w latach 2018-2020.
 2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
 3. podanie,

2)     życiorys,

3) … autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację
o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale
w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,

 • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis lub kopia dyplomu nadania stopnia naukowego, odpis lub kopia dyplomu nadania tytułu naukowego,
  • spis publikacji sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
  • przynajmniej jedną opinię o Kandydacie, wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego, specjalistę w zakresie medycyny, zdrowia publicznego lub epidemiologii,
  • wymagania dodatkowe, wynikające ze specyfiki stanowiska pracy będącego przedmiotem konkursu:
 • umiejętność pracy w międzynarodowych grupach – udokumentowana udziałem
  w międzynarodowych projektach badawczych lub rozwojowych LUB uczestnictwem
  w międzynarodowych grupach roboczych, grupach eksperckich, sieciach nadzoru epidemiologicznego LUB posiadaniem dorobku naukowego (publikacje) powstałego we współpracy międzynarodowej;
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikację zawodową,
 • umiejętność obsługi co najmniej jednego pakietu statystycznego.
  • Oświadczenie kandydata:
 • że w razie wygrania konkursu, NIZP-PZH będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie
  do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
 • o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”
 •  Przebieg konkursu

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP-PZH w następujących etapach:

 1. opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
 2. w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:
 3. zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP-PZH w terminie od 20.08.2020 r. do 20.09.2020 r.
 4. proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w formie seminarium w siedzibie NIZP-PZH w terminie uzgodnionym z Kandydatami;
 5. zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP-PZH;
 6. przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
 7. zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP-PZH;
 8. decyzja Dyrektora NIZP-PZH w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.
 • Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi NIZP-PZH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Epidemiologii, Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH”

Termin składania dokumentów upływa w dniu 08.08.2020 r. o godz. 16:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.10.2020 r.

 • Zatrudnienie będzie na  czas określony z możliwością przedłużenia na  kolejny okres/na czas nieokreślony.
 • Zasady postępowania z danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
 2. Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content