| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 16.06.2020 r. o wolnych stanowiskach inżynieryjno – technicznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH – 3 etaty

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 16.06.2020 r. o wolnych stanowiskach inżynieryjno – technicznych w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH – 3 etaty

3 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań:

Etat 1:

 • Wykonywanie badań w zakresie zanieczyszczeń chemicznych żywności (m.in. WWA, mikotoksyny)
 • Analiza i przetwarzanie danych o zanieczyszczeniach środków spożywczych
 • Realizacja zadań naukowych dotyczących tematyki bezpieczeństwa żywności,
  w zakresie zanieczyszczeń chemicznych żywności
 • Przegląd czasopiśmiennictwa naukowego
 • Udział w opracowywaniu dokumentów związanych z bieżącą działalnością (ekspertyzy, korespondencja, oceny ryzyka, odpowiedzi na zapytania), w tym współpracą
  z instytucjami zewnętrznymi
 • Prace związane z utrzymaniem działalności laboratorium

Etat 2: 

 • Wykonywanie badań środków spożywczych i wyrobów do kontaktu z żywnością
  w zakresie zawartości oraz migracji  pierwiastków szkodliwych dla zdrowia;
 • Udział w prowadzeniu prac naukowych i rozwojowych w zakresie tematyki Zakładu;
 • Wydawanie świadectw jakości zdrowotnej na wyroby przeznaczone do  kontaktu 
  z żywnością, chemię gospodarczą, kosmetyki;
 • Udział w opracowywaniu dokumentów związanych z bieżącą działalnością (ekspertyzy, korespondencja, oceny ryzyka, odpowiedzi na zapytania), w tym współpracą
  z instytucjami zewnętrznymi.

Etat 3:

 •  Wydawanie świadectw jakości zdrowotnej i ocena bezpieczeństwa materiałów                 i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • Wydawanie świadectw jakości zdrowotnej i ocena jakości zdrowotnej przedmiotów użytku, w tym wyrobów higienicznych i wyrobów kontaktujących się z ciałem człowieka;
 • Wydawanie świadectw jakości zdrowotnej i ocena jakości zdrowotnej materiałów
  z których produkowane są zabawki oraz artykułów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci;
 • Wykonywanie badań w zakresie oznaczania substancji migrujących z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • Udział w prowadzeniu prac naukowych i rozwojowych w zakresie tematyki Zakładu.
 1. Wymagania konieczne
 2. Wykształcenie wyższe – preferowane chemiczne lub pokrewne;
 3. Biegła znajomość pakietu programów biurowych MS Office;
 4. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
 5. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, dokładność, zaangażowanie;
 6. Wysoka kultura osobista.
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym, w szczególności
  z zastosowaniem technik chromatografii cieczowej i gazowej;
 3. Zaawansowana umiejętność obsługi programu MS Excel obejmująca programowanie VBA;
 4. Doświadczenie w pracy  laboratoryjnej (mile widziana znajomość technik badania migracji z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub znajomość technik ASA);
 5. Znajomość ustawodawstwa żywnościowego.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowiska inżynieryjno – techniczne, ogłoszonego 16.06.2020 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę na pełen etat.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 15 lipca 2020 r.

z dopiskiem „Konkurs na stanowiska inżynieryjno – techniczne w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności”.

 1. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 1. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowiska inżynieryjno – techniczne w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 1. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content