| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04 czerwca 2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. rozliczeń NFZ w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 04 czerwca 2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. rozliczeń NFZ w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. Rozliczanie usług medycznych z NFZ oraz programów lekowych i profilaktycznych;
 3. Aktualizacja danych w portalu potencjału NFZ;
 4. Bieżąca analiza i weryfikacja aktów prawnych (rozporządzenia prezesa NFZ i MZ);
 5. Przygotowywanie ofert do NFZ;
 6. Sporządzanie i prowadzenie rejestru zawieranych umów z obszaru usług medycznych;
 7. Sprawowanie kontroli w zakresie zgodności z umowami wykonywanych usług;
 8. Rozliczanie usług medycznych oraz rozliczanie lekarzy;
 9. Sporządzanie dziennych raportów o stanie realizacji kontraktu z NFZ;
 10. Opracowywanie materiałów statystycznych, kompletowanie, uzupełnianie i przekazywanie we właściwych terminach zestawień statystycznych;
 11. Obsługa systemu informatycznego Atende Medica lub mMedica  oraz portalu Świadczeniodawcy NFZ;
 12. Kontrola dokumentacji medycznej pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi jej prowadzenia i uregulowań wewnętrznych.
 1. Wymagania konieczne
 2. Doświadczenie praktyczne poparte co najmniej 5-letnim stażem pracy na podobnym stanowisku;
 3. Bardzo dobra znajomość regulacji prawnych i przepisów w tym znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 4. Wysoko rozwinięte zdolności analityczne;
 5. Dbałość o szczegóły;
 6. Dotrzymywanie terminów w szybko zmieniającym się otoczeniu przy zachowaniu dokładności;
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym znajomość MS Excel;
 8. Doskonałe zdolności interpersonalne, komunikatywność;
 9. Umiejętność pracy w zespole;
 10. Zdolności negocjacyjne;
 11. Dobra organizacja pracy własnej i zespołowej.
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. Znajomość systemów informatycznych w służbie zdrowia oraz Symfonii;
 3. Doświadczenie w pracy w jednostce naukowej.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń NFZ, ogłoszonego 04 czerwca 2020 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata
z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów
 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 15.06.2020 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń NFZ”.

 1. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 1. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko specjalisty ds. rozliczeń NFZ jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie
do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content