| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 26.05.2020 r. o wolnym stanowisku głównego specjalisty ds. komunikacji w Dziale Promocji i Rozwoju w Biurze Komunikacji.

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

z dnia 26.05.2020 r. o wolnym stanowisku

głównego specjalisty ds. komunikacji w Dziale Promocji i Rozwoju w Biurze Komunikacji.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. Tworzenie i realizacja strategii digital marketingu (marketing cyfrowy).
 3. Prowadzenie  profili w social mediach (Facebook, Twitter).
 4. Bieżące tworzenie treści na Facebook’a, Twitter’a m.in. z zakresu działań firmy
 5. Prowadzenie i pisanie tekstów na stronę www, tworzenie wspólnie z grafikiem oraz działem IT spójnego layout’u strony.
 6. Budowanie wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego firmy.
 7. Profesjonalne pozycjonowanie tekstów pod względem wyszukiwania przez użytkowników
 8. Regularne tworzenie content marketingu (marketingu treści).
 9. Prowadzenie konta firmowego na portalu LinkedIn.
 1. Wymagania konieczne
 2. Posiadanie wykształcenia wyższego II stopnia (najlepiej z zakresu komunikacji /public relations).
 3. Minimum 8 letnie doświadczenie z zakresu komunikacji i projektowania treści.
 4. Doświadczenie z zakresu komunikacji w social media, na stronie www, itd.
 5. Rozwinięte umiejętności komunikacji pisemnej.
 6. Dobra organizacja pracy i samodzielność.
 7. Wysoki poziom kultury osobistej.
 1. Dodatkowym atutem będą:
 2. Dodatkowe kursy z zakresu digital marketingu.
 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (preferowana znajomość dwóch języków).
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko głównego specjalisty ds. komunikacji, ogłoszonego 26 maja 2020 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata
z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów
 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 02.06.2020 r.;

z dopiskiem „konkurs na stanowisko głównego specjalisty ds. komunikacji

 1. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 1. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym  postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. komunikacjijest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content