| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 4 lutego 2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. funduszy w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji NIZP-PZH

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 4 lutego 2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. funduszy w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. analiza krajowych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach funduszy europejskich oraz pozostałych dostępnych programów i funduszy pomocowych, pod kątem możliwości pozyskania dotacji inwestycyjno-remontowych,
 3. analiza i syntetyczne opracowanie dokumentacji programowej, dokumentacji naboru wniosków, oraz powiązanych aktów prawnych niezbędnych w procedurze pozyskania dotacji w ramach poszczególnych Programów,
 4. bieżąca analiza Planów działań, Harmonogramów oraz ogłaszanych konkursów i naborów w ramach wszystkich dostępnych Programów i funduszy pomocowych,
 5. przeprowadzenie badań, analiz, diagnozy potrzeb Instytutu na potrzeby przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów,
 6. przygotowanie spójnej i racjonalnej koncepcji projektu oraz kompleksowe przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów,
 7. obsługa procesów zawierania umów o dofinansowanie projektów, wniosków o płatność, harmonogramów,
 8. prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej projektów,
 9. bieżąca obsługa projektów oraz sprawozdawczość,
 10. planowanie inwestycji/remontów z uwzględnieniem możliwości dofinansowania zewnętrznego.
 1. Wymagania konieczne
 2. minimum 4-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych z ogólnopolskich i/lub regionalnych programów operacyjnych i/lub innych programów i funduszy pomocowych,
 3. znajomość zasad i procedur pozyskiwania dotacji, praktyczne doświadczenie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych,
 4. znajomość podstawowych Aktów prawnych, Zasad oraz Wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz funduszy pomocowych,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. doświadczenie w obsłudze centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. biegła obsługa komputera w szczególności pakietu MS Office,
 3. znajomość programu do kosztorysowania NORMA,
 4. znajomość programu autoCAD.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. funduszy, ogłoszonego w dniu 4 lutego 2020 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie
do 9 lutego 2020 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. funduszy”.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko specjalisty ds. funduszy jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content