| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: 4 wolne stanowiska dietetyka, do Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z dnia 12 stycznia 2023 r. o 4 wolnych stanowiskach dietetyka, do Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH – PIB

4 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy w trybie stacjonarnym
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa, ul. Powsińska 61/63

I. Zakres zadań

 • Udzielanie na rzecz osób trzecich, korzystających z platformy internetowej Centrum Dietetycznego Online, konsultacji dietetycznych online poprzez połączenia z siedziby NIZP PZH-PIB przy ulicy Powsińskiej 61/63 w Warszawie.
 • Przygotowywanie materiałów merytorycznych z zakresu dietetyki w postaci m.in. artykułów popularnonaukowych i innych przydatnych narzędzi edukacyjnych ułatwiających użytkownikom Centrum Dietetycznego Online realizację zaleceń żywieniowych i zmianę nawyków.
 • Praca z zespołem Centrum Dietetycznego Online – udział w spotkaniach koordynacyjnych.
 • Współpraca z Poradnią Chorób Metabolicznych – prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu żywienia dla różnych grup odbiorców, w tym porady grupowe oraz analizy składu ciała.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe, kierunek: dietetyka/żywienie człowieka.
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie, szczególnie w pracy z pacjentem. Doświadczenie w udzielaniu konsultacji z zakresu zasad zdrowego żywienia i stylu życia, dietoprofilaktyki i dietoterapii.  
 • Doświadczenie w przygotowywaniu artykułów popularno-naukowych oraz innych materiałów edukacyjnych na podstawie piśmiennictwa naukowego.
 • Przestrzeganie zasad etyki zawodu dietetyka.
 • Swoboda wypowiadania się.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Terminowość i odpowiedzialność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Język angielski.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów oraz webinarów o tematyce żywieniowej. 
 • Szkolenia z zakresu metod pracy z pacjentem.
 • Umiejętność tworzenia materiałów z zakresu dietetyki do publikacji w mediach społecznościowych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.  

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Wynagrodzenie zgodne z Ustawą z dnia 26 maja 2022 r. U. poz. 1352
 • Współpraca w rozwijającym się projekcie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne (m.in. karta Multisport).

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 26.01.2023 roku z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dietetyka do Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH-PIB”.  

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna. 

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content