| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 13.01.2023 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań

  • opracowywanie i redagowanie planów zadaniowych oraz rocznego sprawozdania
   z działalności Instytutu na bazie materiałów źródłowych;
  • gromadzenie i rejestracja sprawozdań ze służbowych wyjazdów zagranicznych;
  • obsługa organizacyjna seminariów wewnątrzinstytutowych;
  • prowadzenie baz informacyjnych dotyczących działalności naukowej, w tym projektów badawczych składanych i realizowanych w Instytucie;
  • sporządzanie zestawień danych związanych z działalnością naukową;
  • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
  • koordynowanie współpracy pracowników Instytutu z instytucjami zewnętrznymi.

II. Wymagania konieczne

  • wykształcenie wyższe I stopnia;
  • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy biurowej;
  • umiejętność przygotowywania i redagowania dokumentów;
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
  • umiejętność czytania aktów prawnych;
  • samodzielność w działaniu, inicjatywa, zaangażowanie;
  • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość;
  • wysoka kultura osobista.

III. Dodatkowym atutem będą

  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • doświadczenie pracy w jednostce naukowej.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

  • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
  • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
  • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
  • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

  • Umowę o pracę.
  • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
  • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
  • Przyjazną atmosferę pracy.
  • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 27 stycznia 2023 r. z dopiskiemKonkurs na stanowisko specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową”.

VII.  Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content