| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 15 stycznia 2020 r. o wolnym stanowisku Pełnomocnik Dyrektora ds. Żywności i Żywienia w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

z dnia 15 stycznia 2020 r. o wolnym stanowisku

Pełnomocnik Dyrektora ds. Żywności i Żywienia

w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. projektowanie, organizowanie i koordynowanie badań oraz opracowań naukowych podstaw działania w zakresie interdyscyplinarnych badań dotyczących bezpieczeństwa żywności
  i odżywiania;
 3. nadzór nad badaniami w dziedzinie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka w odniesieniu do chemicznych, fizycznych i biologicznych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa żywności;
 4. promowanie i działanie na rzecz zmian strukturalnych i funkcjonalnych Instytutu prowadzących do uwzględnienia w działalności Instytutu priorytetowych dla zdrowia publicznego interdyscyplinarnych badań dotyczących bezpieczeństwa żywności i odżywiania;
 5. merytoryczne koordynowanie komunikacji ze społeczeństwem w zakresie dotyczącym zagrożeń bezpieczeństwa żywności, oraz sposobów unikania tych zagrożeń;
 6. wspieranie merytoryczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli bezpieczeństwa żywności;
 7. inicjowanie i konsultowanie aktów prawnych, procedur oraz zaleceń;
 8. nadzór nad realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem żywności i suplementami diety oraz nad laboratoriami badania żywności, w tym nad laboratorium referencyjnym,
 9. opracowywanie propozycji działań w zakresie bezpieczeństwa żywności i suplementów diety,
 10. współudział w koordynowaniu prac związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością w Instytucie w zakresie bezpieczeństwa żywności i suplementów diety,
 11. nadzór nad działalnością naukowo-badawczą w zakresie badań nad rolą żywienia
  i wybranych składników pożywienia w zapo­bieganiu prze­wlekłym chorobom niezakaźnym, w tym w szczególności miażdżycy,
 12. nadzór nad badaniami w zakresie: zawartości w środkach spożywczych wybranych składników żywności; wartości odżywczej, jakości i bezpieczeństwa żywności; wybranych zanieczyszczeń chemicznych w żywności i diecie; baz danych dotyczących żywności, w tym krajowych tabel o składzie i wartości odżywczej żywności.
 1. Wymagania konieczne
 2.  wykształcenie wyższe, stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk
  o zdrowiu.
 3. posiadanie dorobku naukowego z dziedziny bezpieczeństwa żywności i nauk o żywieniu;
 4. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, w tym w uzyskiwaniu finansowania projektów ze źródeł krajowych i międzynarodowych;
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 6. pełnienie funkcji kierowniczej lub doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi, projektowymi;
 7.  wiedza z zakresu funkcjonowania instytutów badawczych;
 8. Dyspozycyjność w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 3. umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Żywności i Żywienia, ogłoszonego 15 stycznia 2020 r.  i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie
do 24.01.2020 r;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Żywności i Żywienia NIZP-PZH”.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Żywności
i Żywienia jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content