| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista inżynieryjno – techniczny w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym z dnia 02.12.2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat 

I. Zakres zadań

 • uczestniczenie w opracowaniu materiałów edukacyjnych dotyczących planowania, realizacji i ewaluacji programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej oraz innych projektów prozdrowotnych,
 • analizowanie danych dotyczących interwencji prozdrowotnych, w szczególności podejmowanych przez podmioty centralne oraz ze szczebla samorządowego, w celu budowania standardów działania w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • udział w planowaniu i organizacji szkoleń dla pracowników administracji rządowej i samorządowej związanych z obszarem zdrowia publicznego, ochrony zdrowia, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • współpraca w przygotowaniu ankiet oraz konsultacji z interesariuszami, w tym podmiotami centralnymi i samorządowymi aktywnymi w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • uczestniczenie w konsultacjach z ekspertami oraz udział w spotkaniach roboczych dotyczących opracowania standardów edukacji zdrowotnej,
 • uczestniczenie w przygotowaniu publikacji naukowych tematycznie związanych z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Zakładu.

II. Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zdrowia publicznego lub dziedzin pokrewnych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie we współpracy z interesariuszami systemu zdrowia publicznego, w tym podmiotami centralnymi i samorządowymi aktywnymi w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • wiedza i umiejętności z zakresu profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w tym planowania i oceny projektów prozdrowotnych,
 • doświadczenie w zakresie analizy danych dotyczących interwencji prozdrowotnych,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,
 • umiejętności analityczne niezbędne do przetwarzania i segregowania danych,
 • umiejętności biegłego posługiwania się Pakietem Microsoft Office: Word, Excel, Power Point,
 • znajomość technik pracy zespołowej oraz organizowania spotkań,
 • wysoka kultura osobista i przestrzeganie zasad etyki pracy.

III. Dodatkowym atutem będą

 • znajomość przepisów prawa z zakresu zdrowia publicznego, programów zdrowotnych i świadczeń zdrowotnych,
 • biegła znajomości języków obcych,
 • rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, zaangażowanie.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 09.12.2021 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w NIZP PZH-PIB”.

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content