| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.09.2020 r. o wolnym stanowisku Specjalista ds. Programów Zdrowotnych w ramach zadania 1

W projekcie „ProfiBaza”, realizowanym przez NIZP-PZH, poszukujemy Specjalisty ds. Programów Zdrowotnych w ramach zadania 1.

Etat w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Zakres zadań:
 2. Koordynacja i uczestniczenie w procesie gromadzenia i archiwizacji danych historycznych,
 3. Uczestniczenie w opracowaniu formularza cyfrowego / aplikacji służącej gromadzeniu danych będących w posiadaniu NIZP-PZH oraz gromadzonych w trakcie realizacji projektu,
 4. Koordynacja procesu digitalizacji i porządkowania danych cyfrowych,
 5. Opracowanie słowników, metadanych, definicji itp. w zakresie swoich właściwości,
 6. Uczestniczenie w opracowaniu koncepcji przetwarzania (w tym gromadzenia) danych oraz modelu ich prezentacji,
 7. Uczestniczenie w opracowaniu szczegółowego modelu wizualizacji danych,
 8. Uczestniczenie w testowaniu i doskonaleniu szczegółowego modelu wizualizacji danych,
 9. Uczestniczenie w projektowaniu modeli raportów generowanych w oparciu o gromadzone dane,
 10. Współpraca w przygotowaniu pytań oraz programów konsultacji z interesariuszami oraz uczestniczenie w procesie konsultacji z interesariuszami na terenie kraju,
 11. Uczestniczenie w spotkaniach roboczych z przedstawicielami Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 12. Wspieranie Kierownika Zadania 1 i Koordynatora Obszaru w czynnościach realizowanych w ramach zadania,
 13. Uczestniczenie w przygotowaniu publikacji naukowych tematycznie związanych z projektem,
 14. Wykonywanie innych pracy zleconych przez Kierownika Zadania, Koordynatora Obszaru oraz Kierownika Projektu.
 1. Wymagania:
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu zdrowia publicznego
 3. Wiedza w zakresie projektowania i ewaluacji programów prozdrowotnych
 4. Wiedza w zakresie zarządzania projektami
 5. Znajomość zagadnień realizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwłaszcza w zakresie opiniowania projektów polityki zdrowotnej
 6. Umiejętność biegłego posługiwania się pakietem Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
 1. Dodatkowym atutem będą:
 2. Znajomość przepisów prawa z zakresu zdrowia publicznego/świadczeń zdrowotnych
 3. Prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania programów zdrowotnych
 4. Czynny udział w konferencjach naukowych z zakresu zdrowia publicznego
 5. Znajomość języka angielskiego
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Programów Zdrowotnych w ramach zadania 1 w projekcie „ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej  ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce”, ogłoszonego 22.09.2020 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 29 września 2020 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalista ds. Programów Zdrowotnych w ramach zadania 1 w projekcie „ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce”.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko „Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Programów Zdrowotnych  w ramach zadania 1  w projekcie „ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej  ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce” jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content