| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 26 maja 2020 r. o wolnym stanowisku bibliotekarza w Bibliotece Naukowej NIZP-PZH

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

z dnia 26 maja 2020 r. o wolnym stanowisku

bibliotekarza w Bibliotece Naukowej NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. opracowanie gromadzonych zbiorów w systemie Prolib – opisy bibliograficzne (rzeczowe
  i przedmiotowe) wydawnictw zwartych i ciągłych w formacie MARC 21 ;
 3. przesyłanie oraz weryfikowanie metadanych do systemu Polska Bibliografia Naukowa;
 4. współtworzenie elektronicznej bazy danych dorobku naukowego NIZP-PZH
 5. w systemie Expertus;
 6. wykonywanie analiz cytacji oraz wskaźników bibliomtrycznych (punktacja MNiSW oraz wskaźnik oddziaływania IF);
 7. ocena i segregowanie rzeczowe i przedmiotowe piśmiennictwa gromadzonego
 8. i udostępnianego przez Bibliotekę;
 9. obsługa czytelników, realizacja wypożyczeń, zwrotów i prolongat;
 10. udzielanie informacji o zasobach Biblioteki NIZP-PZH oraz innych bibliotek;
 11. prace związane z kolportażem wydawnictw NIZP-PZH (w tym trzech kwartalników).
 1. Wymagania konieczne
 2. wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 3. co najmniej 5-lenia praktyka w bibliotece;
 4. znajomość systemów bibliotecznych (Prolib);
 5. dobra znajomość formatu MARC 21;
 6. znajomość języka angielskiego;
 7. biegła umiejętność obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych (word, excell).
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. uprawnienia do współpracy w ramach katalogu NUKAT;
 3. znajomość zasad bibliometrii;
 4. doświadczenie w pracy w bibliotece naukowej;
 5. znajomość zagadnień wydawniczych;
 6. umiejętność pracy w grupie.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. życiorys;
 3. list motywacyjny;
 4. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe;
 5. dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego;
 6. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko bibliotekarza, ogłoszonego 26 maja 2020 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata
z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 14.06.2020 r.;

z dopiskiem „konkurs na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Naukowej NIZP-PZH ”

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkim Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Naukowej NIZP-PZH jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content