| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Główny specjalista ds. zarządzania nieruchomościami w Dziale Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 25.03.2024 r. o wolnym stanowisku głównego specjalisty ds. zarządzania nieruchomościami w Dziale Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami w NIZP PZH – PIB

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

I. Zakres zadań:

 1. zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie nieruchomości NIZP PZH – PIB w należytym stanie, w tym nadzór nad:

  a. regularnymi przeglądami wszystkich pomieszczeń w celu zapewnienia porządku i należytego utrzymania pomieszczeń przez ich użytkowników,
  b. bieżącą kontrolą sprawności instalacji technicznych (elektrycznej, wodnej, grzewczej, chłodniczej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej, gazowej, teletechnicznej, itp.), oraz nadzór nad prowadzeniem bieżących napraw oraz konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  c. przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii w budynkach oraz ich usuwanie,

 2. zapewnienie funkcjonowania systemów przeciwpożarowych,
 3. wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych w zakresie eksploatacji nieruchomości;
 4. nadzór nad wykonywaniem prac konserwatorskich i naprawczych w zakresie ogólnobudowlanym, w tym prac: murarsko-tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych, malarskich, itp.;
 5. nadzór nad wykonywaniem napraw stolarskich, ślusarskich;
 6. nadzór nad wykonywaniem prac za i wyładunkowych, a także pomoc przy transporcie materiałów/sprzętu między komórkami organizacyjnymi Instytutu;
 7. nadzór nad wykonywaniem prac ogrodniczych i porządkowych (m.in. koszenie trawy, przycinanie krzewów, zamiatanie chodników, odśnieżanie, wycinka drzew itp.;
 8. sprawowanie nadzoru nad sprawami związanymi z bieżącą konserwacją aparatury i sprzętu badawczego, będącego na stanie Instytutu oraz napraw bieżących i remontów tej aparatury;
 9. opracowywanie i realizacja rocznych lub wieloletnich planów konserwacji budynków oraz innych składników majątkowych;
 10. udział w inicjowaniu działań zmierzających do pozyskiwania środków na działania inwestycyjno-remontowe Instytutu;
 11. przygotowanie wniosków i SIWZ w zakresie nadzorowanego obszaru.

II. Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe,
 • studia podyplomowe lub licencje, szkolenia w dziedzinie zarządzania/pośrednictwa nieruchomościami,
 • doświadczenie min. 5 lat, w tym 2 lata w obszarze zarządzania nieruchomościami,
 • znajomość przepisów dotyczących zarzadzania nieruchomościami oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 • doświadczenie w przygotowywaniu postępowań i opracowywaniu umów.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji.

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach, karta MultiSport, dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne, do wypoczynku);
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń na życie;
 • przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 24.04.2024 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty ds. zarządzania nieruchomościami w Dziale Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami w NIZP PZH – PIB”.

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content