| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zadania realizowane w 2020 roku

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/2/NPZ/2018/1094/119

Zadanie 1 pkt 2.1. podpunkt 6a: Potwierdzenie podejrzenia albo rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – Potwierdzenie prawidłowości określenia serotypów pałeczek Salmonella izolowanych od chorych w Polsce.

Cele zadania:

1) Zweryfikowanie poprawności identyfikacji serotypów odzwierzęcych pałeczek Salmonella, izolowanych od ludzi w kraju i przeprowadzenie analizy przyczyn błędów oraz przygotowanie propozycji działań naprawczych.
2) Umożliwienie oszacowania, opartego o etap weryfikacji badań laboratoryjnych udziału wybranych serotypów w ogólnej liczbie pałeczek Salmonella izolowanych od ludzi, poprzez wykorzystanie zweryfikowanych rozpoznań jako podstawy do obliczeń w modelowaniu epidemiologicznym.
3) Pozwolenie na ocenę jakości danych w nadzorze oraz umożliwienie ewentualnego zweryfikowania oceny wpływu krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella u drobiu na występowanie tych drobnoustrojów u ludzi, a tym samym ich wpływ na poprawę stanu zdrowia publicznego.

Realizacja działań:

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/2/NPZ/2018/1094/119

Zadanie 2 pkt 2.1 podpunkt 6b: Prowadzenie badań przeglądowych oraz nadzoru środowiskowego zakażeń i chorób zakaźnych oraz wywołujących je biologicznych czynników chorobotwórczych; Badania przeglądowe rozpowszechnienia pasożytów jelitowych w grupie dzieci w wieku przedszkolnym w Polsce. 

Cele zadania:

 1. Wstępna ocena sytuacji epidemiologicznej parazytoz jelitowych wśród dzieci z wybranych województw.
 2. Edukacja rozszerzająca wiedzę o parazytozach jelitowych pracowników inspekcji sanitarnej, lekarzy pierwszego kontaktu, rodziców i wychowawców w placówkach oświatowych.

Realizacja działań:


Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/2/NPZ/2018/1094/119

Zadanie 3 pkt 2.1 podpunkt 6c: Identyfikacja oraz charakterystyka biologicznych czynników chorobotwórczych w zakresie ich cech genotypowych i fenotypowych, w tym ich lekooporność – Charakterystyka szczepów wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV) występujących w Polsce.

Cele zadania:

Identyfikacja i charakterystyka genotypów wirusa zapalenia wątroby typu A krążących w Polsce. Rutynowy nadzór nad zachorowaniami na wzw A oparty jest na zgłoszeniach od lekarzy (ZLK) oraz na zgłoszeniach dodatnich wyników badań z laboratoriów (ZLB) do stacji sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowo przez stacje prowadzony jest wywiad z pacjentem, a w przypadku wystąpienia ogniska prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne. Bardzo istotne jest wsparcie danych z rutynowego nadzoru epidemiologicznego o wyniki genotypowania szczepów HAV identyfikowanych w materiale klinicznym pobranym od chorych w Polsce. Pozwoli to na lepszą ocenę sytuacji epidemiologicznej dotyczącej wzw A oraz określenie źródeł zakażenia przypadków zachorowań w kraju.

Realizacja działań:

Raport “Identyfikacja oraz charakterystyka biologicznych czynników chorobotwórczych w zakresie ich cech genotypowych i fenotypowych, w tym ich lekooporność – Charakterystyka szczepów wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV) występujących w Polsce”

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/2/NPZ/2018/1094/119

Zadanie 4 pkt 2.1 podpunkt 6d: Profilaktyka. Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym: prowadzenie badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych dla celów nadzoru epidemiologicznego obejmujące badanie niezbędne do potwierdzenia nieobecności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących choroby zakaźne podlegające eliminacji lub eradykcji.

Cele zadania: Wykorzenienie poliomyelitis wywołanego dzikimi szczepami wirusa polio, a następnie zachorowań skojarzonych ze szczepami zawartymi w szczepionce i ostatecznie całkowita eliminacja krążących szczepów wirusów polio w środowisku człowieka. Spodziewanym efektem programu eliminacji odry i różyczki ma być eliminacja zachorowań wywoływanych przez te wirusy. Dodatkowym celem formalnym jest realizacja przyjętych zobowiązań kraju wobec organizacji międzynarodowych potwierdzona zarówno przez audity ze strony WHO, jak i potwierdzenie przez WHO kompetencji uczestniczących w badaniach laboratoriów w ramach akredytacji WHO.

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/3/NPZ/2018/1094/120

Zadanie 1 pkt 2 podpunkt 6a: Potwierdzenie podejrzenia albo rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – Rozszerzony panel badań laboratoryjnych w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową, w których nie określono czynnika etiologicznego w ramach rutynowo wykonywanych badań laboratoryjnych w różnych regionach kraju.

Cele zadania:

1) Zmniejszenie liczby (odsetka) ognisk z nieokreślonym czynnikiem etiologicznym poprzez zastosowanie poszerzonego panelu badań laboratoryjnych.
2) Identyfikacja przyczyn niepowodzeń w ustalaniu niektórych patogenów jako czynników etiologicznych ognisk.
3) Opracowanie wstępnych zaleceń (w tym algorytmów postępowania), które będą zwiększały prawdopodobieństwo wykrycia czynnika etiologicznego ogniska.
4) Podniesienie kompetencji pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie prowadzenia dochodzeń w ogniskach chorób szerzących się drogą pokarmową.

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/3/NPZ/2018/1094/120

Zadanie 4 pkt 3.1.k: Kompleksowe badania rozpowszechnienia chorób zakaźnych oraz ich czynników ryzyka: „Opracowanie i wykorzystanie narzędzia dotyczącego metod laboratoryjnej weryfikacji rozpoznania chorób zakaźnych dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych POZ oraz informacji nt. szczepień ochronnych, opartych na monitoringu chorób zakaźnych, którym można zapobiegać drogą szczepień, z uwzględnieniem etapowego wdrażania narzędzia w rozbiciu na poszczególne choroby zakaźne”

Cele zadania: Rozpowszechnianie informacji i dobrej praktyki wśród lekarzy, pielęgniarek epidemiologicznych oraz innych pracowników medycznych nt. badań laboratoryjnych wymaganych do potwierdzenia przypadków chorób zakaźnych oraz upowszechnianie opartych na monitoringu chorób zakaźnych informacji nt. szczepień ochronnych, w pierwszej kolejności odry i różyczki.

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/4/NPZ/2018/1094/121

Cele zadania:

1) Dostarczenie danych z rutynowego nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi oraz ogniskami chorób szerzących się droga pokarmową do instytucji międzynarodowych, z zachowaniem odpowiedniego formatu oraz zapewnienie terminowości ich przekazywania i ich wysokiej jakości.

2) Aktywne współuczestniczenie w ustalaniu celów, zakresu oraz sposobów realizacji funkcjonowania nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i ogniskami chorób szerzących się drogą pokarmową w ramach Unii Europejskiej.

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/4/NPZ/2018/1094/121

Zadanie 2 pkt 3.1 l: Prowadzenie bez danych dotyczących chemicznych zanieczyszczeń żywności, pozostałości pestycydów, mikrobiologi żywności, dodatków do żywności, bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Cel zadania: Prowadzenie i weryfikacja zintegrowanych baz danych dotyczących chemicznych i biologicznych czynników ryzyka mających wpływ na bezpieczeństwo żywności i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zgromadzone w postaci usystematyzowanej informacje będą wykorzystywane w procesie oceny ryzyka dla zdrowia stwarzanego przez te czynniki, oraz posłużą tworzeniu bazy danych dotyczących ocen ryzyka dla produktów niezgodnych z wymaganiami, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Cel operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Nr umowy: 6/5/3/NPZ/2018/1094/368

Zadanie 1: Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa.

Cel zadania: Wzrost poziomu wiedzy u osób w wieku 60+ w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa urazów.

Realizacja zadania:

 Urazy – raporty

Upadek – ulotka:

Ćwiczenia w domu:

Aktywność fizyczna:

Cechy bezpiecznego mieszkania seniora:

Cel operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Nr umowy: 6/5/3/NPZ/2018/1094/368

Zadanie 2: Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i współpracy międzynarodowej związanej ze zdrowiem osób starszych: Analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych osób starszych.

Cele zadania: Ocena adekwatności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom starszym i analiza efektywności funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w aspekcie potrzeb zdrowotnych tej grupy pacjentów oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla osób starszych.

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/5/NPZ/2018/1094/542

Tytuł zadania: Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian.

Cele zadania:

1) Ocena rozpowszechnienia i dynamiki zjawisk zdrowotnych związanych z klimatem, w tym nagłych zdarzeń ekstremalnych. 2) Sformułowanie rekomendacji w tej dziedzinie dla jednostek ochrony zdrowia.
3) Rozpowszechnienie uzyskanej wiedzy za pośrednictwem raportów oraz internetowego systemu prezentacji danych o monitorowanych zjawiskach.

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 4: Ograniczenie ryzyka ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.

Nr umowy: 6/4/13/NPZ/FRPH/2018/1094/723

Zadanie 1 pkt 3.1 lit l: Prowadzenie monitoringu, w tym prowadzenie baz danych dotyczących chemicznych zanieczyszczeń żywności, pozostałości pestycydów, mikrobiologii żywności, dodatków do żywności, bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Cele zadania:

 • Udział Polski w przeglądach wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności zgodnie z art. 12 Rozp. 396/2005 zlecanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz wydawanie opinii w sprawie udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu na okres 120 dni w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Opracowanie kompleksowego Raportu opisującego jakość zdrowotną żywności dostępnej na polskim rynku, w aspekcie zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z obecności pozostałości pestycydów, w oparciu o wyniki badań monitoringu i urzędowej kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w roku 2018 oraz wydawanie opinii w sprawie udzielania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin na okres 120 dni w sytuacjach nadzwyczajnych.

Realizacja zadania:

Zadania koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze.

Nr umowy: 6/7/11/NPZ/2019/1094/79

Działania:

 1. Poprawa jakości danych dotyczących przyczyn zgonów ludności Polski poprzez działania edukacyjno-promocyjne.
 2. Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych.
 3. Opracowanie i publikacja raportu.

Cele działań:

 1. Poprawa jakości danych dotyczących przyczyn umieralności ludności Polski. Edukowanie osób zaangażowanych w proces określania przyczyn zgonów (lekarzy) oraz ich kodowania. Rozwój technik teleinformatycznych i komunikacyjnych pozwalających lekarzom na konsultowanie problemów związanych ze stwierdzaniem przyczyny zgonu.
 2. Ocena stanu zdrowia populacji polskiej na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Przeprowadzenie analizy z użyciem danych laboratoryjnych pozwoli na osiągnięcie niespotykanego w badaniach rejestrowych poziomu precyzji.
 3. Publikacja Raportu o sytuacji zdrowotnej z uwzględnieniem: (a) oceny stanu zdrowia i jego trendów oraz zmian zachodzących w dystrybucji czynników ryzyka jako możliwego efektu działań prowadzonych w ramach celów operacyjnych NPZ, (b) oceny realizacji celu strategicznego NPZ, którym jest „wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu”.

Realizacja zadań:

▶ Raporty o sytuacji zdrowotnej ludności Polski:

▶ Baza wiedzy w zakresie nierówności o zdrowiu 

▶  Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych wraz z rekomendacjami – raport końcowy
Ocena stanu zdrowia populacji na podstawie ogólnopolskiego zbioru wyników badań laboratoryjnych – strona projektu

Portal Karta Zgonu
▶ Szkolenie e-learningowe nt. właściwego przygotowywania lekarskiej karty zgonu  https://elearning.pzh.gov.pl/

Zadania koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze.

Nr umowy: 6/7/12/2019/1094/919

Tytuł zadania: Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego

Cele zadania: Monitoring zadań z zakresu zdrowia publicznego ma na celu wzmocnienie działań z zakresu zdrowia publicznego w Polsce. Wyniki analiz oraz rekomendacje powstałe w wyniku przeprowadzenia monitoringu będą narzędziem wspierającym realizację polityki zdrowia publicznego, której deklarowanym celem jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu. Monitoring zadań z zakresu zdrowia publicznego ma również na celu pokazanie, że realizacja tych zadań jest niezbędna dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa ludności. Raport z monitoringu zadań zdrowia publicznego, który będzie stanowił produkt niniejszego działania, ma stanowić wytyczne dla realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego. W raporcie zostaną zawarte rekomendacje pozwalające na polepszenie jakości wdrażanych działań zdrowia publicznego. Wyniki analiz ilościowych i jakościowych przedstawione w raporcie będą stanowić wsparcie w projektowaniu i realizacji zadań zdrowia publicznego.

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Nr umowy: 6/1/3.1.6/NPZ/2019/1108/731

Tytuł zadania: 3.1.6 Przeprowadzenie aktualizacji norm żywienia dla populacji, w tym norm żywienia zbiorowego służb mundurowych, w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną oraz badania naukowe krajowe i zagraniczne, w tym opracowanie i opublikowanie w formie cyfrowej i drukowanej oraz dystrybucja w 2017 r. oraz w 2020 r.

Cele zadania: Upowszechnianie wiedzy żywieniowej dotyczącej zapotrzebowania człowieka na energię i składniki odżywcze zawartej w normach żywienia w środowisku naukowym zajmującym się nauką o żywności i żywieniu – upowszechnianie w społeczeństwie informacji o zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze oraz możliwości pokrycia tego zapotrzebowania, a także o zasadności przyjmowania suplementów diety za pomocą broszur z serii „Czy wiesz, ile potrzebujesz…”, które będą dostępne na stronie NCEŻ;

 • prace nad kolejną nowelizacją norm żywienia, aby informacje w nich zawarte i wartości norm były zgodne z najbardziej aktualną wiedzą dotyczącą zapotrzebowania organizmu na energię i poszczególne składniki odżywcze,
 • upowszechnianie norm poprzez przekazanie ich wersji książkowej do licznych instytucji zajmujących się problematyką żywienia oraz opublikowanie wersji elektronicznej monografii na stronach internetowych IŻŻ i NCEŻ,
 • opracowanie narzędzia ułatwiającego planowanie spożycia osób indywidualnych
  i różnych grup, w tym osób korzystających z żywienia zbiorowego w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach dziecka, internatach, szpitalach, domach opieki społecznej,
 • opracowanie narzędzia niezbędnego przy ocenie sposobu żywienia różnych grup ludności oraz osób indywidualnych, w tym ocenie ryzyka niedoborowego bądź nadmiernego spożycia energii i składników odżywczych oraz wiążącego się z tym ryzyka rozwoju przewlekłych chorób niezakaźnych,
 • dostarczenie narzędzia, które będzie pomocne przy realizacji innych celów Narodowego Programu Zdrowia, zwłaszcza przy interpretacji wyników kompleksowych badań epidemiologicznych sposobu żywienia różnych grup ludności oraz przy działaniach edukacyjnych.

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Nr umowy: 6/1/1.2.2/NPZ/2019/1108/732

Tytuł zadania: 1.2.2. prowadzenie ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej i zdrowego stylu życia

Celem zadania jest prowadzenie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, w tym umożliwienie wszystkim dostępu do wiarygodnych i podanych w przystępny sposób, praktycznych informacji na temat żywności, żywienia i zdrowego stylu życia:

 1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej żywienia i aktywności fizycznej poprzez rozwój portalu NCEŻ.
 2. Prewencja i wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób dietozależnych poprzez udostępnienie on-line konsultacji eksperckich i porad dietetycznych i psychodietetycznych indywidualnych oraz porad rodzinnych pacjentom, pracownikom zawodów medycznych, dietetykom klinicznym, pracownikom.
 3. Edukacja rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób z chorobami dietozależnymi, w zakresie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Promocja treści edukacyjnych i narzędzi NCEŻ.
 4. Motywacja szkół do działań z zakresu poprawy żywienia i aktywności fizycznej; zwiększenie wiedzy dzieci w wieku szkolnym z zakresu zasad zdrowego żywienia innych elementów stylu życia.
 5. Zwiększenie dostępu do wiedzy i praktyk dietetycznych.

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Nr umowy: 6/1/1.4.3/NPZ/2019/1108/733
Tytuł zadania:
 Działania edukacyjne dla przedstawicieli administracji rządowej i przemysłu spożywczego – upowszechnianie wiedzy na temat korzyści zdrowotnych i gospodarczych związanych ze zmniejszeniem zawartości soli, cukru i stosowaniem różnych rodzajów tłuszczów w produktach spożywczych.
Cele zadania:
1) Celem szkolenia pracowników administracji publicznej jest promowanie poprzez edukację w zakresie zasad zdrowego żywienia jako integralnej części zdrowego stylu życia. 

2) Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do pracy na stanowisku Intendenta w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

3) Celem szkolenia będzie przedstawienie wiedzy na temat działań dotyczących obniżenia zawartości tłuszczu, soli i cukru w produktach spożywczych m.in. poprzez reformulację żywności oraz obniżenia spożycia tych składników.

Realizacja zadań:

Szkolenia e-learningowe dla producentów żywności, branży cateringowej i realizatorów żywienia zbiorowego, administracji publicznej udostępniane na platformie NIZP-PZH

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Nr umowy: 6/1/.3.1.7/NPZ/2019/1108/734

Tytuł zadania:
Badanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności w 2017 r. i prowadzenie bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych w latach 2017 – 2020

Cele zadania:
1. Prowadzenie bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych jako jednego z najefektywniejszych narzędzi w obszarze:
– łatwego dostępu do informacji z ww. zakresu, a w konsekwencji dokonywania zdrowszych wyborów dotyczących żywności i ogólnej diety,
– monitorowania wielkości spożycia izomerów trans kwasów tłuszczowych
z żywnością w skali kraju,
– oceny ryzyka związanego ze spożyciem grup produktów, w których stwierdzono wysoką zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych,
– oceny współzależności pomiędzy wielkością spożycia izomerów trans kwasów tłuszczowych z dietą a wzrostem ryzyka rozwoju chorób żywieniowo-zależnych,
– formułowania zaleceń żywieniowych dla osób indywidualnych i różnych grup populacyjnych;
2. Wykonywanie oznaczeń zawartości izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz tłuszczu w produktach spożywczych dostępnych na polskim rynku;
3. Aktualizacja, przechowywanie, edycja, rozszerzanie oraz udostępnianie danych dotyczących zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych dostępnych na polskim rynku na podstawie aktualnych wyników badań analitycznych oraz wyników z lat poprzednich;

Realizacja zadania:

Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Tytuł zadania:
3.1.8 – Przeprowadzenie aktualizacji danych dotyczących składu i wartości odżywczej środków spożywczych dostępnych na rynku i wzorców spożycia, m.in. celem zachęcenia producentów żywności do zmiany składu produktów spożywczych (w tym analiza składu wybranych produktów spożywczych oraz analiza składu wybranych produktów spożywczych na podstawie informacji o wartości odżywczej podawanej na etykietach produktów) w latach 2017 i 2020.
Cele zadania:
Celem realizacji zadania jest wykonanie badań zawartości wybranych składników odżywczych (wody, białka, tłuszczu, kwasów tłuszczowych, węglowodanów, błonnika pokarmowego, cukrów, cholesterolu, wybranych składników mineralnych i witamin) w ok. 30-60 wytypowanych produktach spożywczych znajdujących się na polskim rynku, zwłaszcza takich dla których brakuje informacji w krajowej bazie danych składu i wartości odżywczej żywności i które cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów.

Zadania koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze.

Tytuł zadania:
pkt 2: „Analiza wpływu interwencji podejmowanych w ramach NPZ pod kątem problematyki pogłębiania lub ograniczania nierówności społecznych w zdrowiu oraz wspieranie realizatorów zadań w zakresie dostarczania informacji o zalecanym sposobie ich wykonywania, w szczególności pod kątem ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu”
Cele zadania:
Głównym celem realizacji zadania będzie ocena stopnia osiągania celów zdrowotnych Narodowego Programu Zdrowia, w szczególności pod kątem ograniczania nierówności w zdrowiu, w świetle ustalonych w NPZ oczekiwanych kierunków zmian dochodzenia do wartości docelowych tam gdzie były one określone.

Cel Operacyjny 2 programu pn.: Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Nr umowy: 6/2/5/NPZ/FRPH/2019/1094/903

Tytuł zadania:
Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz szkodliwości palenia tytoniu, w tym elektronicznych papierosów, w szczególności przez osoby młode, poniżej 18 roku życia.

Cele zadania:
– Poprawa stanu wiedzy na temat chorób odtytoniowych i ich profilaktyki, przede wszystkim wśród osób młodych poniżej 18 roku życia, osiągnięcie celu poprzez ankiety przeprowadzane wśród młodzieży przed i po warsztatach;
– Podniesienie świadomości na temat korzyści (w szczególności dla osób młodych i ich środowisk) wynikających z kształtowania środowisk wolnych od wyrobów tytoniowych i powiązanych (młodzi ludzie, którzy po odbyciu warsztatów zadeklarują chęć rzucenia palenia);
– Zwiększenie zaangażowania mediów jak i środowisk osób młodych w organizację działań na rzecz ograniczenia występowania chorób odtytoniowych (udział przedstawicieli mediów zarówno w konferencjach jak również w warsztatach-praca z młodzieżą i ekspertami merytorycznymi);
– Wzrost świadomości rodzin i opiekunów osób młodych nt. szkodliwości palenia tytoniu (testy wiedzy na konferencjach);
– Wzrost wśród rodzin i opiekunów osób młodych poczucia odpowiedzialności za kształtowanie prawidłowych wzorców u osób młodych w zakresie niepalenia tytoniu i profilaktyki chorób odtytoniowych (opiekunowie, którzy po pikniku, konferencjach zadeklarują zmianę nawyków żywieniowych, wprowadzenie aktywności fizycznej do codziennego harmonogramu);
– Wzrost liczby osób nieletnich podejmujących decyzję o rzuceniu palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych jak i papierosów elektronicznych (deklaracje młodych ludzi);
– Zwiększenie świadomości na temat szkodliwości papierosów elektronicznych (testy wiedzy przed i po warsztatach);
– Zwiększenie zainteresowania własnym stanem zdrowia i pobudzenie świadomości wpływu na stan własnego zdrowia osób młodych(zaangażowanie młodych ludzi w konkurs Szkoła wolna od nikotyny).

Skip to content