| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Publiczna prezentacja założeń projektu „Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) – cyfrowe udostępnianie danych naukowych CUDN”

w ramach

Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”.
Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(typ II: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

Termin i miejsce: 1 grudnia 2016 r., w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH), ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa – godz. 11:00.

Publiczna prezentacja założeń projektu zostanie poprowadzona przez Rafała Patołę. Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane co najmniej następujące informacje nt. projektu:

  • okres i koszt realizacji projektu,
  • zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem,
  • zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem,
  • cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,
  • znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i danego obszaru ich udostępniania,
  • harmonogram zamówień publicznych.

Osoby chcące wziąć udział w publicznej prezentacji założeń projektu mogą zgłaszać swój udział do dnia 28 listopada 2016 r. do godziny 12.00. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: prezentacja_popc_2.3.1@pzh.gov.pl

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym.

Skip to content