| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Bioinformatyk w Dziale Informatycznym w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego  Instytutu  Zdrowia  Publicznego PZH  –  Państwowego Instytutu Badawczego  z dnia 08.10.2021 r. o wolnym  stanowisku bioinformatyka w Dziale Informatycznym w NIZP PZH – PIB 

Praca w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa 

I. Zakres zadań:

 • Projektowanie i tworzenie nowego oprogramowania informatycznego oraz technologii do analizy danych biologicznych;
 • Prowadzenie badań i analiz danych biologicznych przy zastosowaniu narzędzi informatycznych;
 • Wsparcie dla Działu IT NIZP PZH PIB w rozwoju infrastruktury informatycznej na potrzeby projektu
 • Wsparcie bioinformatyczne zespołu projektowego oraz aktywny i konstruktywny udział w projekcie

II Wymagania konieczne:

 • Doświadczenie w pracy z pełnogenomowymi danymi mikrobiologicznymi, w szczególności sekwencjami wirusa SARS-CoV-2
 • Doświadczenie z surowymi danymi z różnych platform w tym przede wszystkim Illumina, Oxford Nanopore Technologies, IonTorrent
 • Doświadczenie przy współpracy przy budowie infrastruktury magazynowo – obliczeniowej
 • Doświadczenie w analizowaniu podobieństwa genetycznego (tworzeniu pełnogenomowych analiz filogenetycznych)
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy współpracy przy budowie systemów informatycznych
 • Kandydat powinien znać metody wytwarzania oprogramowania poparte praktyką, z uwzględnieniem metodyk zwinnych, powinien umieć i stosować narzędzia analizy danych. Wymagamy znajomości specyfiki prac wdrożeniowych, ważna też jest umiejętność współpracy w zróżnicowanym zespole projektowym, umiejętność przyjmowania różnych ról w zespole wykonawców, dzielenia się wynikami prac, prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.

IV. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę w ramach projektu HERA ref. GRANT/2021/PHF/23776.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

V. Termin i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail:

kadry@pzh.gov.pl w terminie do 20.10.2021 r., z dopiskiem „konkurs na wolne stanowisko  bioinformatyka w Dziale Informatycznym w NIZP PZH – PIB”

VI. Zasady organizacji konkursu

 • Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:
  • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  • II etap – rozmowa rekrutacyjna w trybie zdalnym

VII. Unieważnienie konkursu

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VIII. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

IX. Pozostałe informacje

 • Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

20

Skip to content