| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Asystentka administracyjna / asystent administracyjny w Biurze Dyrektora

 OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 04.10.2021 r. o wolnym stanowisku asystentki administracyjnej / asystenta administracyjnego w Biurze Dyrektora

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
iejsce świadczenia pracy: Warszawa.

Liczba miejsc pracy – 1. 

I. Zakres zadań 

 • Wsparcie współpracowników Biura Dyrektora w zakresie bieżących prac administracyjnych (m.in. kopiowanie, skanowanie, porządkowanie i archiwizowanie dokumentów).
 • Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz innych dokumentów przechowywanych w Biurze Dyrektora.
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentów wewnątrz organizacji.
 • Dbanie o sprawne funkcjonowanie Biura i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.
 • Pomoc w organizacji i obsłudze spotkań służbowych kadry kierowniczej.
 • Pomoc w organizacji delegacji służbowych kadry kierowniczej.
 • Obsługa systemów informatycznych.
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnym.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie min. średnie.
 • Chęć do nauki i rozwoju zawodowego.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Pozytywne nastawienie i dynamizm w działaniu.
 • Rzetelność i odpowiedzialność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz przestrzeni wokół siebie.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Obsługa komputera (środowisko MS Office).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 08 października 2021 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystentki administracyjnej / asystenta administracyjnego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym ”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko asystentki administracyjnej / asystenta administracyjnego jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata. 

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

 

Skip to content