| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Analityk biznesowy/systemowy w Dziale Informatycznym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego  Instytutu  Zdrowia  Publicznego PZH  –  PIB z dnia 01.10.2021 r. o wolnym  stanowisku  analityk biznesowy/systemowy w Dziale Informatycznym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB 

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa 

I. Zakres zadań:

 • Współpraca z zespołem projektowym i instytucjami partnerskimi
 • Zbieranie, weryfikacja oraz zarządzanie wymaganiami w ramach projektu
 • Zrozumienie danych oraz procesów biznesowych
 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji dotyczącej wymagań, designu czy instrukcji obsługi
 • Weryfikacja dostarczonej wartości przez zespół developerski
 • Dbanie o spójność modelu danych, zgodność z przyjętymi standardami
 • Modelowanie i mapowanie procesów biznesowych
 • Prowadzenie analiz danych mających na celu optymalizację procesów;
 • Udział w opracowywaniu i weryfikacji raportów z analiz, mapowania i modelowania procesów;
 • Kreowanie nowych oraz optymalizacja obecnych procesów;
 • Rekomendowanie działań naprawczych i optymalizacyjnych;
 • Inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie propozycji rozwiązań optymalizacji;

II. Wymagania konieczne:

  • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku analityka biznesowego,
  • znajomość branży medycznej (w szczególności diagnostyki laboratoryjnej),
  • wyższe wykształcenie informatyczne lub ekonomiczne,
  • umiejętność współpracy oraz komunikacji zarówno z przedstawicielami klienta jak i zespołem programistów i testerów,
  • umiejętność pozyskiwania wiedzy merytorycznej oraz zbierania i analizy wymagań,
  • umiejętność modelowania i optymalizacji procesów biznesowych,
  • umiejętność modelowania przypadków użycia, modeli dziedzinowych, modeli interfejsów,
  • znajomość zagadnień UX,
  • znajomość metodologii Scrum oraz Prince 2,
  • doświadczenie w prowadzeniu spotkań warsztatów i prezentacji dla klienta,
  • znajomość notacji UML,
  • znajomość notacji BPMN,
  • znajomość technologii SOA, Web Services, REST,
  • znajomość języka SQL,
  • znajomość języka DRL,
  • znajomość XML, XML Schema, Xpath, XSLT, JSON, Schematron
  • znajomość silników reguł oraz automatyzacji procesów (np. Drools, Camuda, Activiti),
  • znajomość narzędzi:
   • Enterprise Architect
   • SOAP UI
   • Jira
   • Axure RP lub Adobe XD
   • Elasticsearch, Logstash, Kibana,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum B2).

 III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.

IV. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Zatrudnienie w ramach projektu HERA ref. GRANT/2021/PHF/23776.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

V. Termin i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail:

kadry@pzh.gov.pl w terminie do 15.10.2021 r., z dopiskiem „konkurs na wolne stanowisko  analityk biznesowy/systemowy w Dziale Informatycznym w NIZP PZH – PIB”

VI. Zasady organizacji konkursu

 • Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:
  • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  • II etap – rozmowa rekrutacyjna w trybie zdalnym

VII. Unieważnienie konkursu

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VIII. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

IX. Pozostałe informacje

 • Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content