| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista/starszy specjalista ds. księgowości w Dziale Księgowości NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 14.06.2024 r. o wolnym stanowisku specjalisty/starszego specjalisty ds. księgowości w Dziale Księgowości NIZP PZH – PIB

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań

 • Wystawianie faktur sprzedaży i wysyłanie ich drogą elektroniczną do kontrahentów;
 • Przekazywanie faktur sprzedaży w formie papierowej do komórek merytorycznych;
 • Wyjaśnianie oraz raportowanie wszelkich niezgodności w fakturach;
 • Ewidencja faktur oraz wyciągów bankowych w systemie finansowo-księgowym;
 • Comiesięczne uzgadnianie sprzedaży oraz podatku VAT należnego;
 • Monitoring należności oraz ich windykacja;
 • Prowadzenie ewidencji umów z odbiorcami;
 • Prowadzenie spraw w systemie elektronicznego obiegu dokumentów (EZD);
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie średnie lub wyższe;
 • Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w księgowości lub na podobnym stanowisku pracy;
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Skrupulatność, dokładność, konsekwencja w działaniu;
 • Odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Wykształcenie średnie lub wyższe na kierunku finanse i rachunkowość lub ekonomia;
 • Doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych lub instytucie badawczym;
 • Znajomość systemu enova365 w zakresie modułu finansowo-księgowego oraz modułu handel;
 • Znajomość systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD).

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum vitae (CV);
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe;
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy;
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę;
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Pakiet socjalny (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach, karta MultiSport, dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne, do wypoczynku);
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń na życie;
 • Przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą;
 • Dogodną lokalizację w centrum Warszawy.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 14.07.2024 r. z dopiskiem: 

„Konkurs na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. księgowości”

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

X. Pozostałe informacje

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu rekrutacji przed terminem określonym w pkt. VI w przypadku wyboru kandydata do zatrudnienia przed upływem tego terminu.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content