| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Regulamin szkoleń / kursów  organizowanych  przez Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

§1
Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na szkolenie / kurs, zasady przyjmowania zgłoszeń, zasady kwalifikowania do udziału, warunki organizacji szkoleń / kursów oraz warunki ukończenia  i otrzymania certyfikatu – zaświadczenia, a także rezygnację z udziału.
 2. Organizatorem szkoleń i kursów jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH –
  – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 24, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069210 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 525-000-87-32, REGON 000288461.
 3. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła się na szkolenie / kurs i potwierdziła chęć uczestnictwa dokonując opłaty.
 4. Za akceptację postanowień zawartych w Regulaminie uznaje się  wypełnienie  formularza zgłoszeniowego na szkolenie / kurs, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§2
Kurs

 1. Szkolenie / Kurs  organizowany jest  w zakresie i terminie  szczegółowo opisanym  w ofercie kursu .
 2. Organizacja i warunki ukończenia szkolenia/kursu określone są w programie.
 3. Ukończenie szkolenia/kursu potwierdzone będzie certyfikatem.

§3
Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 2. Inne formy zgłoszenia są możliwe po uprzednim porozumieniu z Organizatorem kursu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w informacji o szkoleniu / kursie.
 3. O zakwalifikowaniu się na szkolenie / kurs decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu na konto Organizatora wymaganej wpłaty, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3 pkt 1. Liczba miejsc na kurs jest ograniczona.
 4. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na szkolenie / kurs, zgłaszający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia  wraz z Fakturą proforma do zapłaty, wysyłane na podany w zgłoszeniu adres
  e-mail. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia Organizator przekazuje dalsze niezbędne informacje organizacyjne.
 5. W razie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, tytuł naukowy, dane do faktury), Zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych poprzez zgłoszenie tego faktu Organizatorowi oraz przesłanie prawidłowych danych drogą elektroniczną na adres e-mail podany w informacji o szkoleniu / kursie, niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym certyfikatem lub zaświadczeniem. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.
 6. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc i związanym z tym brakiem możliwości zakwalifikowania Uczestnika na szkolenie / kurs, Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną oraz otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

§4
Opłaty i warunki

 1. Udział w szkoleniu / kursie jest płatny.
 2. Cena za kurs podana jest w opisie oferty oraz dodatkowo zostaje przekazana Zgłaszającemu wraz
  z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na kurs na podany przez Zgłaszającego adres e-mailowy. Podane kwoty są cenami netto powiększonymi o obowiązujące stawki VAT.
 3. Zakwalifikowanie Zgłaszającego na kurs następuje po spełnieniu obu poniższych warunków:
  1. wpłaceniu pełnej kwoty za szkolenie / kurs na rachunek bankowy NIZP PZH – PIB;
  2. otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na szkolenie / kurs.
 4. Należności za udział w szkoleniu / kursie Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia w nieprzekraczalnym terminie podanym na przesłanej przez Organizatora fakturze proforma. Uczestnik podaje dane do wystawienia faktury we wskazanym miejscu w formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku, gdy nie zostanie wskazane inaczej w informacji przesłanej na adres e-mailowy Zgłaszającego, Zgłaszający jest zobowiązany uiścić jednorazowo 100% należności na podany nr rachunku bankowego Organizatora: BGK nr 82 1130 1017 0080 1180 2020 0005 w terminie określonym w pkt. 4, ze wskazaniem kodu lub nazwy i terminu szkolenia / kursu oraz imienia i nazwiska Uczestnika.
 6. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 7. W przypadku braku wpłaty we wskazanych w pkt. 4 terminach, Organizator ma prawo do skreślenia zgłoszonego Uczestnika z listy uczestników bez konieczności dodatkowego wzywania do uregulowania należności.
 8. Opłata obejmuje:
  1. udział w kursie / szkoleniu;
  2. wybrane materiały szkoleniowe;
  3. certyfikat.
 9. Organizator nie zapewnia:
  1. noclegów;
  2. wyżywienia;
  3. zwrotu kosztów dojazdu.

§5
Rekrutacja i rezygnacja z uczestnictwa

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia na kurs ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
 2. Decyzja o odmowie przyjęcia na szkolenie / kurs nie podlega weryfikacji.
 3. Rekrutacji dokonuje Organizator, który nie musi ogłaszać kryterium rekrutacji.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu / kursie powinna nastąpić w formie pisemnej na adres e-mail podany w informacji o szkoleniu
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika:
  1. do 10 dni przed terminem szkolenia / kursu – Organizator zwraca 100% wpłaconej opłaty za kurs;
  2. od 10 do 5 dni przed terminem szkolenia / kursu – Organizator zwraca 50% wpłaconej opłaty za kurs.
 6. Rezygnacja z przekroczeniem terminów, o którym mowa w ust. 5 lub nieobecność na kursie nie zwalnia Uczestnika z poniesienia 100% opłaty za szkolenie / kurs.
 1. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w kursie można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby. Należy drogą elektroniczną na adres email podany w informacji o szkoleniu / kursie przesłać imię i nazwisko nowego uczestnika wraz z jego danymi kontaktowymi oraz z powołaniem się na dane uczestnika rezygnującego z kursu.

§6
Odwołanie i zmiana terminu kursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych uzasadnionych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 2. Kurs może być odwołany drogą telefoniczną lub mailową.
 3. W przypadku odwołania kursu:
 1. uczestnik otrzymuje zwrot pełnej opłaty w terminie 14 dni od dnia odwołania;
 2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności niż wymieniona w pkt 1.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia / kursu  z przyczyn od niego niezależnych.
5. W przypadku zmiany terminu Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia / kursu.

§7
Postanowienia organizacyjne

 1. Miejsce szkolenia/ kursu określone będzie w ofercie kursu.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany prowadzących szkolenie / kurs . Uczestnikowi w takim przypadku nie przysługuje prawo rezygnacji z zastrzeżeniem §5, ust.5, lub odszkodowania.

§8
Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Materiały przekazane Uczestnikowi podczas szkolenia /kursu w formie drukowanej, elektronicznej oraz wygłaszane podczas kursu objęte są prawami autorskim. Zabrania się ich nagrywania, powielania, udostępniania osobom trzecim oraz komercyjnego wykorzystywania bez zgody autorów.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia  2022 r.
Skip to content