| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Dyrektor Generalny Biura Rzecznika Praw Pacjenta poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: SEKRETARKA (2 etaty)

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Dyrektor Generalny Biura Rzecznika Praw Pacjenta poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:
SEKRETARKA (2 etaty)
ZAKRES ZADAŃ
• Ośmiogodzinny dzień pracy według ustalonego wcześniej harmonogramu w godzinach 7.00-19.00.
• Obsługa sekretariatu Rzecznika Praw Pacjenta, Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta, Dyrektora Generalnego, w tym:
– prowadzenie kalendarza spotkań,
– odbieranie i ewidencja połączeń telefonicznych,
– obsługa gości,
– prowadzenie ewidencji i rejestracji pism przychodzących i wychodzących w systemie EZD, w tym obsługa poczty elektronicznej,
– obsługa urządzeń biurowych znajdujących się w sekretariacie,
– koordynowanie spraw związanych z udziałem Kierownictwa w konferencjach, seminariach bądź w innych wydarzeniach, w szczególności podróży i pobytów służbowych;
– przestrzeganie porządku na stanowisku pracy,
– redagowanie pism związanych z obsługą Kierownictwa,
– koordynacja rezerwacji sal konferencyjnych, zapewnienie obsługi konferencji organizowanych przez Kierownictwo w małej sali konferencyjnej,
– współpraca z Departamentem Dialogu Społecznego i Komunikacji w zakresie prowadzenia kalendarza spotkań Kierownictwa i obsługi medialnej Kierownictwa,
– zapewnienie obsługi oraz stałego kontaktu z pracownikami urzędu w zakresie realizacji zadań,
– wykonywanie zadań związanych z archiwizacją dokumentów.
• Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych.
• Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: co najmniej średnie.
• Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
• Bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego.
• Wysoka kultura osobista.
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
• Terminowość, dokładność oraz dyspozycyjność.
• Odporność na stres.
• Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
•  Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
WYMAGANIA DODATKOWE
• Doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarki lub o zbliżonym zakresie obowiązków.
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny.
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo.
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 19 listopada 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór sekretarka”
INNE INFORMACJE:
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kadry@rpp.gov.pl
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę nadaną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data nadania lub złożenia w Urzędzie). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-57, a także na stronie internetowej: www.rpp.gov.pl w zakładce: ”praca”.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 46 (www.rpp.gov.pl)
Kontakt do inspektora ochrony danych: – pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; – poczta elektroniczna (iodo@rpp.gov.pl); – platforma ePUAP (/RzPP/skrytka)
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy niebędące w korpusie służby cywilnej.
Informacje o odbiorcach danych: Nie przekazujemy Państwa danych żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

POBIERZ OGŁOSZENIE

Skip to content