| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Dyrektor NIZP-PZH ogłasza konkurs otwarty na stanowisko eksperta ds. nadzoru nad chorobami przenoszonymi przez wektory i nadzoru entomologicznego w krajach Unii Europejskiej

DYREKTOR NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO EKSPERTA ds. nadzoru nad chorobami przenoszonymi przez wektory i nadzoru entomologicznego
w krajach Unii Europejskiej

w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

I.       Przedmiotem konkursu jest stanowisko eksperta ds. nadzoru nad chorobami przenoszonymi przez wektory i nadzoru entomologicznego w krajach Unii Europejskiej na potrzeby realizacji zadań w projekcie „Trzeciego Programu Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia (2014-2020); Healthy GateWays – Joint Action on preparedness and action at points of entry (air, maritime and ground crossing)”.

II.     Do zadań kandydata będzie należało przygotowanie raportu (w języku angielskim) obejmującego:

1)      Opis najważniejszych zagrożeń (obecnie występujących oraz o potencjalnej możliwości wystąpienia) spowodowanych chorobami przenoszonymi przez wektory dla krajów Unii Europejskiej.

2)     Opis działania systemu nadzoru nad wektorami w krajach EU/EOG oraz w krajach ościennych.

3)     Opis przykładowych zdarzeń przedstawiających prawidłowe działania efektywnego nadzoru nad wektorami i osiągnięte rezultaty oraz opis przykładowych zdarzeń przedstawiających nieprawidłowe działania w zakresie nadzoru nad wektorami oraz ich konsekwencje.

4)     Analiza podejmowanych działań w zakresie kontroli towarów transportowanych z/do państw EU/EOG w związku z prowadzonym nadzorem entomologicznym.

5)     Analiza możliwości rozprzestrzeniania chorób przenoszonych przez wektory w związku
z migracją i turystyką międzynarodową.

6)     Opis granicznych systemów nadzoru nad wektorami w krajach EU/EOG oraz w krajach ościennych.

7)     Identyfikacja dokumentów/aktów prawnych i istniejących rekomendacji związanych
z nadzorem nad wektorami w aspekcie lądowych przejść granicznych.

8)     Zaproponowanie rekomendacji do poprawy istniejącego nadzoru nad wektorami w aspekcie lądowych przejść granicznych.

9)     Udział przy przygotowaniu materiałów szkoleniowych do wykorzystania podczas szkoleń
i ćwiczeń realizowanych podczas projektu Healthy GateWays.

10)   Gotowość do podjęcia dodatkowych zadań wynikających z realizacji projektu w ramach wiedzy eksperckiej kandydata.

III.    Warunki, jakie kandydat powinien spełniać:

1)      wykształcenie wyższe w zakresie: medycyny / zdrowia publicznego / biologii / lub pokrewnych;

2)     podstawowa znajomość epidemiologii chorób zakaźnych i wektorowych;

3)     podstawowa znajomość Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005);

4)     podstawowa znajomość zagrożeń spowodowanych chorobami przenoszonymi przez wektory w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i nasilonymi migracjami ludzi oraz intensyfikacją wymiany towarowej;

5)     znajomość prowadzenia celowanych działań oraz funkcjonowania zintegrowanych systemów ochrony w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wektorów;

6)     podstawowa znajomość dokumentów prawnych związanych z nadzorem nad wektorami (krajowego/ UE/ międzynarodowego);

7)     znajomość języka angielskiego;

8)     znajomość pakietu MS Office.

IV. Dodatkowo preferowane:

·        minimum 5 letni staż pracy w instytucji zajmującej się zdrowiem publicznym;

·        zainteresowanie aktualnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia publicznego;

·        umiejętność analizy i syntezy informacji;

·        dyspozycyjność;

·        umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu;

·        umiejętność pracy w grupie.

V. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

·        List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).

·        Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.

·        Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.

·        Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko eksperta ds. nadzoru nad chorobami przenoszonymi przez wektory i nadzoru entomologicznego w krajach Unii Europejskiej w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, ogłoszonego 21  stycznia 2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C216 – 217 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 25.01.2019 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko EKSPERTA ds. nadzoru nad chorobami przenoszonymi przez wektory i nadzoru entomologicznego w krajach Unii Europejskiej”

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. W ramach zatrudnienia oferujemy

Umowę o pracę na 1/4 etatu na okres 6 miesięcy.

IX. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

X. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C216 – 217. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko eksperta ds. nadzoru nad chorobami przenoszonymi przez wektory i nadzoru entomologicznego w krajach Unii Europejskiej w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

XI. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

 

 

Skip to content