| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

KONKURSY OTWARTE na 3 stanowiska Adiunkta w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych

DYREKTOR Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego OGŁASZA KONKURSY OTWARTE NA 3 STANOWISKA ADIUNKTA w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 ze zm.) oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym (https://www.pzh.gov.pl).

I. Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:
1) Zadania Zakładu powierzane NIZP PZH-PIB jako Państwowemu Instytutowi Badawczemu, w tym obecnie:
• Popularyzacja wiedzy i informowanie społeczeństwa o aktualnej sytuacji epidemiologicznej chorób i zakażeń oraz sytuacji zdrowotnej obywateli, a także popularyzacja wiedzy i zachowań sprzyjających zdrowiu w zakresie profilaktyki chorób, prawidłowego odżywiania oraz prozdrowotnego stylu życia;
• Opracowanie i realizacja programów w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz promocji zdrowia;
• Ocena potrzeb zdrowotnych. Tworzenie map potrzeb zdrowotnych w zakresie zdrowia publicznego obejmujących m.in.: rozpowszechnianie czynników ryzyka chorób przewlekłych, wykonalność profilaktycznych badań w zakresie nowotworów i chorób układu krążenia, środowiskowe zagrożenia zdrowia, dostępność do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarek środowiskowych.
2) Zadania Zakładu realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, w tym obecnie:
• Opracowanie raportu z interwencji zdrowia publicznego z zakresu profilaktyki chorób
i promocji zdrowia, w tym działań na rzecz ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu za rok 2022;
• Bieżący nadzór merytoryczny nad działaniem systemu ProfiBaza;
• Prace związane z rozwojem ogólnodostępnej strony systemu ProfiBaza w tym dostarczaniu wkładu merytorycznego na stronę poprzez translację wiedzy (m.in. przygotowanie publikacji, doniesień naukowych z dziedziny zdrowia publicznego).
3) Statutowa działalność Zakładu Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych – obecnie realizowany temat: „Nierówności w zdrowiu w kontekście polityki migracyjnej – dostęp do opieki zdrowotnej cudzoziemców w Polsce”;
4) Przygotowywanie nowych wniosków projektowych oraz czynny udział w innych zadaniach realizowanych w Zakładzie;
5) Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w obszarze zdrowia publicznego

II. Warunki, jakie Kandydat powinien spełniać:
• Ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych lub nauk społecznych oraz co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub nauki medyczne;
• Potwierdzone minimum 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych/projektów badawczych z obszaru zdrowia publicznego, w tym zagadnień związanych z promocją zdrowia, ograniczaniem społecznych nierówności w zdrowiu, uwarunkowaniami stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych oraz rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych wybranych populacji;
• Dorobek publikacyjny w recenzowanych czasopismach naukowych, w tym opublikowanie w latach 2020-2023 co najmniej 3 artykułów z listy JCR oraz co najmniej 10 recenzowanych publikacji naukowych opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat;
• Znajomość zagadnień związanych z rozwojem kadr zdrowia publicznego, w tym np. doświadczenie w opracowaniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla zdrowia publicznego;
• Doświadczenie w tworzeniu i utrzymaniu baz danych gromadzących informacje na temat zadań zdrowia publicznego sprawozdawanych przez instytucje centralne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

III. Wymagania pożądane:
• Doświadczenie w koordynacji projektów/zadań w ramach projektów krajowych lub międzynarodowych;
• Doświadczenie w prowadzeniu portali internetowych gromadzących informacje sektora publicznego z zakresu zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
• znajomość krajowych i międzynarodowych źródeł danych z zakresu zdrowia publicznego i prewencji chorób, promocji zdrowia;
• Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami np. w zakresie diagnozy organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego, roli podstawowej opieki zdrowotnej w profilaktyce chorób niezakaźnych.

IV. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
1) podanie,
2) życiorys,
3) autoreferat (nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich), zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych,
4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych, dyplomu uzyskania stopnia naukowego oraz certyfikatów i dyplomów potwierdzających posiadanie specjalizacji i dodatkowych kwalifikacji,
5) opis kariery zawodowej wraz ze spisem publikacji (wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
6) Oświadczenie kandydata:
• że w razie wygrania konkursu, NIZP PZH-PIB będzie jego podstawowym miejscem pracy,
• o wyrażeniu zgody (w przypadku doktora habilitowanego i profesora) na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie dla potrzeb ewaluacji jakości działalności naukowej,
• o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłej rekrutacji.”

V. Przebieg konkursu
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora NIZP PZH-PIB w następujących etapach:
1) opracowanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wezwanie kandydatów do uzupełnienia braków formalnych;
2) w ramach postępowania konkursowego Kandydaci mogą być:
a) zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie NIZP PZH-PIB w terminie
od 01.05.2023 r. do 31.05.2023 r.
b) proszeni o publiczną prezentację wyników swoich dotychczasowych prac w siedzibie NIZP PZH-PIB w terminie uzgodnionym z Kandydatami;
3) zaopiniowanie kwalifikacji Kandydatów przez Zespół Kwalifikacyjny Rady Naukowej NIZP PZH-PIB;
4) przygotowanie listy rekomendacyjnej Kandydatów;
5) zaopiniowanie Kandydatów przez Radę Naukową NIZP PZH-PIB;
6) decyzja Dyrektora NIZP PZH-PIB w sprawie zatrudnienia wybranego Kandydata i ogłoszenie wyników konkursu.

VI. Zgłoszenia na Konkurs należy przesyłać na adres:
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi NIZP PZH-PIB
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych NIZP PZH-PIB .”
Termin składania dokumentów upływa w dniu 24.04.2023 r. o godz. 16:00
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.06.2023 r.

VII. Zatrudnienie odbędzie się na czas określony z możliwością przedłużenia na kolejny okres/na czas nieokreślony.

VIII. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa,
2) Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w dalszym procesie rekrutacji.

Ogłoszenie do pobrania
Załącznik do ogłoszenia
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content