| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Nominacja profesorska dla prof. Włodzimierza Guta

26 stycznia 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację profesorską Panu prof. dr hab. Włodzimierzowi Gutowi z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.

prof.gutProfesor Włodzimierz Gut z Zakładu Wirusologii NIZP-PZH stopień magistra biologii w zakresie mikrobiologii uzyskał w 1976 r. po obronie pracy pt. „Wykrywanie antygenu wirusowego w hodowlach komórkowych
i przeciwciał w surowcach metodą immunofluorescencji na przykładzie wirusa różyczki.”
wykonywanej pod kierunkiem prof. Mirosława Kańtocha. W 1980 roku obronił pracę doktorską pt. „Określenie wpływu czynnika reumatoidalnego i przeciwciał IgG na immunofluorescencyjną serodiagnostykę zakażeń wirusami różyczki i cytomegalii.”, której promotorem był również prof. Mirosław Kańtoch, ówczesny kierownik Zakładu Wirusologii PZH.

Po obronie pracy doktorskiej, prof. Gut pracował w zespole opracowującym metody diagnozowania neuroinfekcji wirusowych. Od 1977 r. brał udział w badaniach nad odpowiedzią immunologiczną dla wirusa odry w SSPE, a zgromadzone podczas badań dane stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej pt. „Analiza odpowiedzi immunologicznej dla wirusa odry u chorych na podostre stwardniające zapalenie mózgu.”, złożonej w 1993 r.
W 1984 r. prof. Gut objął kierownictwo Ośrodka Referencyjnego ds. Zakażeń Arbowirusami włączonego do Pracowni Entero- i Neuroinfekcji i otrzymał roczne stypendium DAAD w Instytucie Wirusologii i Immunobiologii w Würtzburgu.

Od 1998 roku uczestniczył w realizacji programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mającego na celu eradykację poliomyelitis wywoływanego dzikimi wirusami polio, a od 2002 r. uczestniczył w pracach nad utworzeniem i uruchomieniem w Zakładzie Wirusologii PZH Narodowego Laboratorium WHO ds. Odry/Różyczki (National Laboratory for Measles/Rubella in Poland), które w 2005 r. uzyskało akredytację WHO. W 2009 r. prof. Gut został kierownikiem nadzorującym prace prowadzone w laboratorium BSL-3 uruchomionym w NIZP-PZH. Od 2011 roku w ramach pracowni Wykrywania i Zwalczania Wybranych Zakażeń Wirusowych Zakładu Wirusologii NIZP-PZH zajmuje się nadzorem nad realizacją programu WHO dotyczącego eliminacji odry/różyczki oraz uczestniczy w prowadzeniu badań nad etiologią wirusowych zakażeń układu oddechowego.

W trakcie swojej kariery naukowej prof. Gut był kierownikiem kilku programów badawczych oraz realizował projekty międzynarodowe WHO, Med.-Vet_Net, GRIP 2007-2010 (Fogarty International Ctr. z dofinansowaniem Ministerstwa Nauki) oraz CRDF POBI-2965-WA-09.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a w latach 2001-2008 był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego tego Towarzystwa. Jest przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Komitecie Taksonomii Wirusów.

Był członkiem założycielem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, a od 1999 roku członkiem korespondentem Naukowego Towarzystwa Warszawskiego.

Od 4 kadencji członek Rady Naukowej w NIZP-PZH.

Prof. Gut jest dwukrotnym laureatem Nagrody Przewodniczącego Rady Naukowej przy MZiOS (1980 i 1982), czterokrotnym laureatem Nagrody im. Ludwika Rajchmana (1985,1992, 1993 i 1998), oraz laureatem zespołowej nagrody naukowej PAN z 1992 r.

Skip to content