| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 07 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. zdrowia publicznego w Krajowym Punkcie Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowia (KPC ds. MOZ) w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. Odbieranie i przekazywanie informacji o zgłoszeniach do KPC ds. MPZ zdarzeniach stanowiących zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym;
 3. Analiza i przetwarzanie informacji związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną na świecie;
 4. Bieżąca współpraca z organizacjami międzynarodowymi m.in. Światową Organizacją Zdrowia;
 5. Sporządzanie raportów dotyczących zdarzeń stanowiących zagrożenie zdrowia publicznego
  o znaczeniu międzynarodowym dla przedstawicieli administracji publicznej;
 6. Stały kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zdrowia publicznego w kraju;
 7. Udział w spotkaniach dotyczących działalności KPC ds. MPZ na szczeblu krajowym
  i międzynarodowym.
 1. Wymagania konieczne
 2. Wykształcenie wyższe w zakresie: medycyny / zdrowia publicznego / biologii / lub pokrewnych;
 3. Podstawowa znajomość Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005);
 4. Podstawowa znajomość epidemiologii chorób zakaźnych;
 5. Podstawowa znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w oparciu o obowiązujące dokumenty legislacyjne w Polsce;
 6. Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
 7. Znajomość pakietu MS Office.
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. Specjalizacja ze zdrowia publicznego lub epidemiologii;
 3. Odbyty staż lub praca w instytucjach zajmujących się nadzorem sanitarnym (np. PSSE, WSSE, GSSE, GIS, WHO, ECDC);
 4. Zainteresowanie aktualnymi zagrożeniami zdrowia publicznego;
 5. Umiejętność analizy i syntezy informacji;
 6. Dyspozycyjność;
 7. Umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu;
 8. Umiejętność pracy w grupie;
 9. Doświadczenie w tłumaczeniu tekstów medycznych.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV). np. wg wzoru EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home);
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy;
 5. Dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego co najmniej
  na poziomie B2;
 6. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zdrowia publicznego w Krajowym Punkcie Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowia (KPC ds. MOZ) w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, ogłoszonego 08 sierpnia 2020 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu
do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów
 • Termin i miejsce składania dokumentów
 • Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 21.08.2020 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zdrowia publicznego w KPC ds. MPZ”
w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny”.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna (możliwość przeprowadzenia rozmowy zdalnej).

 1. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 • Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko specjalista ds. zdrowia publicznego
w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny – jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą
 w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Skip to content