| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 01.08.2019 r. o wolnym stanowisku Specjalisty ds. informatyki i programowania

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 01.08.2019 r. o wolnym stanowisku Specjalisty ds. informatyki i programowania

w projekcie „ProfiBaza– Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej  ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce”.

 1. Zakres zadań
  1. Udział w budowie systemu przetwarzania i udostępniania informacji sektora publicznego gromadzonych przez NIZP-PZH;
  1. Opracowywanie koncepcji, definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych przy budowie systemu;
  1. Realizacja zadań zgodnie z obowiązującym harmonogramem;
  1. Udział w opracowywaniu merytorycznych raportów z realizacji zadań (terminowe, półroczne, roczne, końcowy);
  1. Udział w pracach związanych z wyłonieniem wykonawcy dostawy infrastruktury docelowej;
  1. Udział w pracach związanych z wyłonieniem wykonawcy oprogramowania docelowego;
 2. Ścisła współpraca z wykonawcą oprogramowania  docelowego w tym:
 3. Doradztwo podczas prac deweloperskich,
 4. Kontrola jakości kodu źródłowego,
 5. Kontrola wykonania modelu danych,
 6. Weryfikacja zabezpieczeń bezpieczeństwa systemu,
 7. Wsparcie techniczne i merytoryczne Wykonawcy,
 8. Wsparcie przy implementacji procesów biznesowych.
 1. Wymagania konieczne
  1. Wysoka znajomość języka JAVA, a w tym:
 2. JEE, EJB, MVC,
 3. Maven, Gradle,
 4. Hibernate, EclipseLink, MyBatis,
 5. Spring, SpringBoot, SpringMVC SpringSecurity,
 6. GWT, SmartGWT, Vaadin,
 7. JSF, Primefaces, OmniFaces,
 8. WebServices, Restful, Microservices,
 9. AngularJS, Angular, React, PrimeNG,
 10. JUnit, Mockito, Powermock,
 11. Jackson, Apache Camel,
 12. Tomcat, Glassfish, Weblogic, Jboss,
 13. Yourkit, JProfiler,
  1. Znajomość technologii WEB, a w szczególności:
 14. HTML, HTML 5,
 15. Javascript, JQuery,
 16. Dojo Framework,
 17. CSS, W3CSS, Bootstrap, Responsive web design (RWD),
 18. XHTML,
 19. XSD, XML,
 20. Ajax, JSON,
 21. WebSocket,
 22. Node.js,
  1. Zaawansowana znajomość SQL, a w tym:
 23. Oracle 11g, 12c,
 24. PostgreSQL,
 25. MySQL,
 26. HSQL,
 1. Dodatkowym atutem będą
  1. Dobra znajomość platformy DKAN,
  1. Dobra znajomość powłoki systemów Linux,
  1. Znajomość dystrybucji Debian, Centos systemu Linux,
  1. Wirtualizacja (Virtualbox, KVM, Vmware),
  1. Znajomość Oracle BI, Oracle OBIEE, Jasper Reports,
  1. Bardzo dobra znajomość SVN, GIT, Jenkins, Redmine,
  1. Znajomość metodologii Scrum oraz Prince 2,
  1. Umiejętność samodzielnego skonfigurowania i uruchomienia środowiska – maven, eclipse/netbeans/intelij, baza danych, Glassfish, OpenAm, J2eeAgent,
  1. Praca przy realizacji dużych projektów, zdefiniowanych przez:
 2. Obsługa minimum 100+ tabel danych,
 3. Minimum 500 000 linii kodu,
 4. Wartość minimum 5 000 000 PLN.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. informatyki  i programowania w projekcie „ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej  ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce”, ogłoszonego 01.08.2019r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata
z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa (II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie
do 07.08.2019 r; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. informatyki i programowania.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko Specjalisty ds. informatyki  i programowania jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content