| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 05 marca 2019 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. zarządzania projektami w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji NIZP-PZH

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 05 marca 2019 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. zarządzania projektami w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji NIZP-PZH

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. koordynacja działań dotyczących pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć planowanych do realizacji lub realizowanych przez Instytut, w tym udział w tworzeniu planu rzeczowo-finansowego Instytutu dla przedsięwzięć współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i międzynarodowych;
 3. zarządzanie projektami, w tym opracowywanie i wdrażanie zasad zarządzania
  z uwzględnieniem specyfiki danego projektu, a także wsparcie procesów zarządczych w projektach kierowanych przez pracowników naukowych;
 4. udzielanie wsparcia w procesie aplikowania, utworzenie inicjatywy projektowej, wsparcie procesu tworzenia wniosku, w szczególności pod kątem administracyjno-finansowym oraz składania wniosków;
 5. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie współpracy i integracji europejskiej oraz pozyskiwania środków.
 1. Wymagania konieczne
 2. doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektami poparte co najmniej 3-letnim stażem pracy na podobnym stanowisku;
 3. wykształcenie wyższe z zakresu zarzadzania, ekonomii, finansów, administracji lub podobnej dziedziny;
 4. umiejętność zarządzania wieloma wątkami i zależnościami z innymi projektami;
 5. wysoko rozwinięte zdolności analityczne;
 6. dbałość o szczegóły;
 7. dotrzymywanie terminów w szybko zmieniającym się otoczeniu przy zachowaniu dokładności;
 8. bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym znajomość MS Excel;
 9. doskonałe zdolności interpersonalne, komunikatywność;
 10. umiejętność pracy w zespole;
 11. zdolności negocjacyjne;
 12. dobra organizacja pracy własnej i zespołowej;
 13. umiejętność swobodnego wyrażania się w mowie i w piśmie.
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. doświadczenie zawodowe min. 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych;
 3. dobra znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych;
 4. certyfikat PRINCE 2.
 5. umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu;
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. życiorys;
 3. list motywacyjny;
 4. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe;
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zarządzania projektami w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji w NIZP-PZH, ogłoszonego 5 marca 2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata
z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę na pełen etat.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 15.03.2019 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zarządzania projektami

w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji NIZP-PZH”.

Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 • Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko specjalisty ds. zarządzania projektami w Dziale Analiz, Wdrożeń i Innowacji NIZP-PZH jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 1. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content