| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 07.06.2021 r. o wolnym stanowisku samodzielnego księgowego w Dziale Księgowości NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych;
 • kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym;
 • kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur oraz klasyfikacji budżetowej;
 • dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont;
 • wystawianie faktur VAT sprzedaży, not księgowych, not odsetkowych;
 • sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w określonym terminie;
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych, budżetowych;
 • wsparcie w opracowaniu projektów planów finansowych;
 • inne prace zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

II. Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek studiów: finanse i rachunkowość;
 • czteroletni staż pracy;
 • znajomość zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania podatku VAT;
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
– ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
– ustawy z dnia 8 marca 1992 r. o samorządzie gminnym;
– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

 • dobra znajomość obsługi komputera (m.in. program Word, Excel, znajomość pakietu MS  OFFICE,  przeglądarek  internetowych),  umiejętność  obsługiwania  urządzeń biurowych;
 • odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy;
 • umiejętność interpretacji przepisów i analitycznego myślenia;
 • wysoka kultura osobista.

III. Dodatkowym atutem będą

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. płac;
 • udział w projektach wprowadzania systemu finansowo – księgowego.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 30 czerwca 2021 roku; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko samodzielnego księgowego”

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content