| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 12 lutego 2019 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w Krajowym Punkcie Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych przy Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w NIZP-PZH

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 12 lutego 2019 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w Krajowym Punkcie Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych przy Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w NIZP-PZH

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

       I.          Zakres zadań

·           analiza i przetwarzanie informacji związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną na świecie;

·           bieżąca współpraca z organizacjami międzynarodowymi m.in. Światową Organizacją Zdrowia;

·           sporządzanie raportów dla przedstawicieli administracji publicznej;

·           stały kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zdrowia publicznego w kraju;

·           udział w spotkaniach na szczeblu krajowym i międzynarodowym

     II.          Wymagania konieczne

·           wykształcenie wyższe w zakresie: medycyny/ zdrowia publicznego/  biologii  lub pokrewnych;

·           podstawowa znajomość Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005);

·           podstawowa znajomość epidemiologii chorób zakaźnych;

·           podstawowa znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w oparciu
o obowiązujące dokumenty legislacyjne w Polsce (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi);

·           znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;

·           znajomość pakietu MS Office.

   III.          Dodatkowym atutem będą

·           specjalizacja ze zdrowia publicznego lub epidemiologii;

·           odbyty staż lub praca w instytucjach zajmujących się nadzorem sanitarnym (np. PSSE, WSSE, GSSE, GIS, WHO, ECDC);

·           zainteresowanie aktualnymi zagrożeniami zdrowia publicznego;

·           umiejętność analizy i syntezy informacji;

·           dyspozycyjność;

·           umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu;

·           umiejętność pracy w grupie;

·           doświadczenie w tłumaczeniu tekstów medycznych.

   IV.          Wymagane dokumenty i oświadczenia

·       życiorys np. wg wzoru EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home);

·       list motywacyjny;

·       Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.

·       dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;

·       Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, ogłoszonego 12 lutego 2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata
z procesu naboru na wakujące stanowisko.

     V.          W ramach zatrudnienia oferujemy

·       Umowę o pracę na ¾ etatu (ewentualnie ½ etatu) na 3 miesięczny okres próbny
z możliwością przedłużenia.

·       Stabilność i płynność finansową pracodawcy.

·       Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

·       Przyjazną atmosferę pracy.

·       Świadczenia socjalne.

   VI.          Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

(II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 22.02.2019 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych ”

 VII.          Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII.          Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

   IX.          Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko specjalisty ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

     X.          Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content