| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 17 czerwca 2019 r. o możliwości odbycia praktyk wakacyjnych dla studentów w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 17 czerwca 2019 r. o możliwości odbycia praktyk wakacyjnych dla studentów w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. Wsparcie w obsłudze administracyjnej i organizacyjnej komórek organizacyjnych NIZP-PZH;
 3. Wsparcie w organizacji i obsłudze spotkań;
 4. Obsługa korespondencji;
 5. Obsługa urządzeń biurowych;
 6. Dbałość o dobry wizerunek Instytutu.
 1. Wymagania konieczne
 2. Wykształcenie min. średnie.
 3. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).
 4. Wysoka kultura osobista.
 1. Dodatkowym atutem będą
 2. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. Curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
 4. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji w celu odbycia praktyk wakacyjnych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, ogłoszonego 14 czerwca 2019 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu rekrutacji.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w:

Dziale Kadr i Płac

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa (II piętro, pokój C221 w godzinach od 800 do 1600),

lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl.

z dopiskiem „Praktyki wakacyjne dla studentów w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny”.

 • Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem rekrutacyjnym w celu odbycia praktyk wakacyjnych dla studentów
w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny – jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą
w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o odbycie praktyk będą proszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content