| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 26.03.2020 r. o wolnym stanowisku głównego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 26.03.2020  r. o wolnym stanowisku głównego  specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa.

 1. Zakres zadań
 2. wykonywanie analiz mikrobiologicznych, w tym wody, powietrza i peloidów;
 3. pobieranie próbek do badań;
 4. współpraca z klientami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych badań oraz ekspertyz;
 5. walidacja i sprawdzanie metod mikrobiologicznych w laboratorium;
 6. inicjowanie i nadzorowanie działań zapobiegawczych i korygujących;
 7. przygotowanie, aktualizacja dokumentacji systemowej;
 8. sprawdzanie i nadzór nad wyposażeniem oraz materiałami odniesienia;
 9. realizacja zadań badawczych w ramach działalności statutowej Zakładu;
 10. pozyskiwanie i realizacja grantów naukowych.
 1. Wymagania konieczne
 2. wykształcenie wyższe II stopnia – mikrobiologia, biotechnologia, biologia;
 3. doświadczenie minimum 8 lat w pracy w laboratorium mikrobiologicznym, w tym  umiejętność wykonywania badań mikrobiologicznych wody, żywności;
 4. znajomość zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym, w tym umiejętność: pracy w standardach czystości mikrobiologicznej, obsługiwania wyposażenia pomiarowego, przygotowania materiałów  do badań;
 5. umiejętność pisania publikacji naukowych potwierdzona dorobkiem naukowym;
 6. umiejętność pracy w zespole badawczym;
 7. dobra organizacja pracy własnej;
 8. dokładność, rzetelność, kreatywność;
 9. obsługa programów MS OFFICE ;
 10. znajomość języka angielskiego.
 1. Dodatkowym atutem będą
znajomość obszaru regulowanego prawnie dotyczącego wody do spożycia;doświadczenie z pracy w laboratorium akredytowanym w zakresie badań mikrobiologicznych oraz prowadzenia audytów wewnętrznych;wykształcenie techniczne farmaceutyczne lub ukończenie kursów z zakresu farmacji; doświadczenie w realizacji projektów naukowych;stopień naukowy doktora (n. medycznych lub pokrewnych).    
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 2. List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 4. Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 5. Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko głównego  specjalisty inżynieryjno – technicznego, ogłoszonego 26.03.2020 r.  i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.

 • W ramach zatrudnienia oferujemy
 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 30.04.2020 r.;

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego  specjalisty inżynieryjno – technicznego

w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH.

 • Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

 • Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie przy
ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Kadr i Płac Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

 • Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania

Skip to content