| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO

O projekcie OBSER-CO

Badania prowadzone od początku trwania pandemii pokazują, że COVID-19 w około 20% do 30% przypadków przebiega bezobjawowo, a większość przypadków objawowych ma łagodny charakter. Ciężki przebieg dotyczy około 15% chorych, a bardzo ciężki, wymagający mechanicznej wentylacji ok. 5% [1], [2] , [3]  

Proporcja udziału przypadków o różnej ciężkości przebiegu może jednak ulec zmianie. Od stycznia 2021 r. w krajach UE/EOG obserwuje się wzrost liczby zachorowań wywołanych wariantem B.1.1.7 wirusa SARS-CoV-2, po raz pierwszy zgłoszonym w Wielkiej Brytanii,  który wykazuje większą zdolność do przenoszenia się niż wcześniej dominujące szczepy  i może powodować cięższe zakażenia[4].

Biorąc pod uwagę odsetek przypadków o niewielkim nasileniu objawów, a także zmieniających się w trakcie epidemii kryteriach kierowania osób na badania diagnostyczne dotyczące rozpoznania COVID-19, ocena sytuacji epidemiologicznej występowania zachorowań/zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce tylko na podstawie rozpoznanych zachorowań jest ograniczona i nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego stanu rozpowszechnienia wirusa w populacji.

Nie jest to tylko problem Polski. Badania przeprowadzone dotychczas w innych krajach wskazują użyteczność badań seroepidemiologicznych do określenia odsetka populacji, który już przebył infekcję SARS-CoV-2 i końcowo określenia faktycznej zapadalności skumulowanej (patrz niżej).

Nadrzędnym celem projektu OBSER-CO jest określenie odsetka populacji, który uległ zakażeniu SARS-COV-2 oraz jaki odsetek przypadków jest rozpoznawany i rejestrowany. Właściwa ocena rzeczywistej liczby osób uodpornionych przeciwko SARS-CoV-2 pomoże precyzyjniej przewidzieć wzrosty zachorowań (tzw. fale epidemii) po okresach tymczasowego zmniejszenia obostrzeń. Dzięki temu możliwa będzie prawidłowa ocena sytuacji epidemiologicznej, a co za tym idzie podejmowanie odpowiednich działań przeciwepidemicznych niezbędnych do kontroli epidemii.

Jak określimy liczbę nierozpoznanych zakażeń SARS-COV-2 w Polsce?

Poprzez porównanie odsetka osób, u których wykrywa się przeciwciała ze wskaźnikiem liczby zarejestrowanych przypadków zakażeń w odniesieniu do liczby osób w populacji (zapadalność skumulowana) będzie możliwe określenie liczby nierozpoznanych zakażeń.

W większości krajów/regionów, w których wykonano takie badania, szacowny odsetek nierozpoznanych zakażeń po pierwszej fali wahał się od 95% do prawie 99%

Badanie OBSER-CO umożliwi ocenę rzeczywistego rozpowszechnienia wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także ocenę jego rozpowszechnienia i rozpoznawalności w poszczególnych województwach oraz poszczególnych grupach wiekowych. 

Nazwa projektu: „Ogólnopolskie Badanie  Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO”
Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2020/ABM /COVID19/PZH.
Wartość dofinansowania: 3 869 980,00 zł
Całkowity koszt projektu: 6 986 808,51 zł

[1] Buitrago-Garcia D, Egli-Gany D, Counotte MJ, Hossmann S, Imeri H, Ipekci AM, Salanti G, Low N. Occurrence and transmission potential of asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 infections: A living systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2020 Sep 22;17(9):e1003346. doi: 10.1371/journal.pmed.1003346. eCollection 2020 Sep.
[2] 2) Wang Y, Tong J, Qin Y, Xie T, Li J, Li J, et al. Characterization of an asymptomatic cohort of SARS-COV-2 infected individuals outside of Wuhan, China. Clin Infect Dis. 2020;ciaa629
[3] 3) Wiersinga WJ, Rhodes A, Cheng AC, Peacock SJ, Prescott HC. Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review. JAMA. 2020 Aug 25;324(8):782-793. doi: 10.1001/jama.2020.12839. PMID: 32648899
[4] https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-variants-vaccine-fourteenth-update-february-2021

Skip to content