| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Raport – Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem “Program zwalczania następstw
zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia – Ankietowe badanie młodzieży.

Opracowanie ma charakter raportu metodologicznego wraz z kompleksową analizą ilościową wyników pomiaru.
Głównym celem pierwszej części dokumentu jest określenie jednolitych zaleceń w zakresie przeprowadzenia badania ankietowego w ramach badania metodą CAWI (wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony WWW) w ramach realizacji celu operacyjnego NPZ 2, pn.: „Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia”.
Drugą część raportu stanowi analiza ilościowa, która ma odpowiedzieć na pytania tj.:
• wiek inicjacji używania wyrobów zawierających nikotynę;
• palenie papierosów przez młodzież szkół średnich;
• używanie e-papierosów przez młodzież szkół średnich;
• zjawisko tzw. podwójnego używania.
Dodatkowo analiza ilościowa wyników zrealizowanego badania wśród polskiej młodzieży ma pomóc w:
• scharakteryzowaniu palaczy pod kątem uzależnienia, prób rzucania;
• scharakteryzowaniu używających e-papierosy pod kątem uzależnienia, prób rzucania
• i powodów używania;
• określeniu ich wiedzy nt. liquidy stosowanych w e-papierosach;
• określeniu sposobów zdobywania papierosów i e-papierosów;
• określeniu skali używania e-papierosów do podawania innych substancji psychoaktywnych;
• określeniu skali styczności z reklamą i promocją wyrobów zawierających nikotynę;
• określeniu postaw względem wyrobów nikotynowych.
Działanie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492)., nt. „Realizacji kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów, przez ogół społeczeństwa a w szczególności przez osoby młode poniżej 18 roku życia” będzie miało na celu realizację badania na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie młodzieży w wieku poniżej 18 lat, uczniów szkół ponadpodstawowych (licea, szkoły branżowe I i II stopnia).
Zwieńczeniem dokumentu będzie podsumowanie obejmujące całościową, kompleksową analizę zebranego materiału wraz z wnioskami i zaleceniami.

Raport do pobrania

Skip to content