| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Główny specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Wirusologii NIZP PZH-PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 24.07.2023 r. o wolnym stanowisku głównego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Wirusologii NIZP PZH-PIB 

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań

 • wykonywanie badań w zakresie struktury, genetycznych i immunogennych cech wirusów;
 • udział w działalności badawczej etiopatogenezy, seroepidemiologii
  i immunoprofilaktyki zakażeń i chorób wirusowych oraz udział w opracowywaniu algorytmów i metod diagnostyki laboratoryjnej zakażeń wirusowych;
 • wykonywanie badań z zakresu: zastosowania wirusów w tworzeniu preparatów immunostymulujących, aktywności preparatów o potencjalnych właściwościach przeciwwirusowych;
 • współpraca z instytucjami międzynarodowymi i krajowymi uczestniczącymi
  w nadzorze epidemiologicznym nad chorobami zakaźnymi;
 • dokumentacja wyników badań i utrzymywanie bazy wyników;
 • terminowe sporządzanie raportów i sprawozdań dla instytucji zewnętrznych.

II. Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk biologicznych, medycznych lub pokrewnych;
 • doświadczenie w pracy w laboratorium BSL2 lub laboratorium BSL3;
 • doświadczenie w pracy w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej;
 • posiadanie wiedzy oraz doświadczenia z zakresu wykorzystywania hodowli komórkowych oraz technik biologii molekularnej w badaniach wirusologicznych;
 • doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności działającymi w obszarze zdrowia publicznego oraz zdolność do komunikowania się w języku angielskim.

III. Dodatkowym atutem będą

 • doświadczenie w publikacji wyników badań w czasopismach naukowych;
 • doświadczenie w pracach międzynarodowych zespołów eksperckich zajmujących się zagadnieniami zdrowia publicznego;
 • posiadanie wykształcenia kierunkowego kwalifikującego do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego lub samodzielnie;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych (grantów).

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 07 sierpnia 2023 r.

z dopiskiem z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty inżynieryjno – technicznego w Zakładzie Wirusologii”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content