| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Stanowisko inżynieryjno-techniczne  Immunolog, Post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu SONATA 18 (immunologia, immuno-onkologia, wirusologia)

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 21.07.2023 r. o wolnym stanowisku inżynieryjno-technicznym/ Immunolog, Post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu SONATA 18 (immunologia, immuno-onkologia, wirusologia) 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa, tryb hybrydowy
Wymiar etatu: pełny etat

Projekt badawczy ma na celu opracowanie nowego schematu leczenia w terapii międzybłoniaka poprzez kontynuację nowego frontu badawczego w zakresie immuno-onkologii z wykorzystaniem adenowirusów onkolitycznych. 

I. Zakres zadań

 • Opracowanie i wdrażanie protokołów badawczych.
 • Dostosowywanie nowych procedur, metod lub sprzętu do procedur badawczych w zakresie badań przedklinicznych (in vitro oraz in vivo).
 • Prowadzenie prac badawczych (in vitro oraz in vivo).
 • Zbieranie, przygotowywanie i analizowanie danych badawczych.
 • Prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczących badań.
 • Przygotowywanie danych do prezentacji na konferencjach naukowych oraz do przygotowania manuskryptów.
 • Wykorzystanie oprogramowania graficznego i statystycznego do analizy i prezentacji danych.
 • Pomoc w zamawianiu i zaopatrywaniu się w materiały i sprzęt oraz w ogólnym utrzymaniu wysokiego standardu laboratorium.

II. Wymagania

 • Stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie w innej jednostce niż NIZP PZH – PIB.
 • Opublikowane jako autor lub współautor co najmniej 3 publikacje o łącznym IF min. 5.0.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Doświadczenie w pracy z kulturami in vitro (linie nowotworowe).
 • Doświadczenie w pracy z biologią molekularną (ELISA, qPCR, INF gamma ELISPOT, cytometria przepływowa, oznaczenia spektrofotometryczne).
 • Doświadczenie w analizie statystycznej danych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Silna motywacja, zdolność krytycznego myślenia i zapał do pracy naukowej.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie w pracy na zwierzęcych modelach nowotworowych
 • Ukończone kursy zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych – PolLASA (poziom od 1 do 3) lud podobne
 • Znajomość technik klonowania wirusów onkolitycznych
 • Wcześniejsze doświadczenie w pracy z wirusami onkolitycznymi, w tym badanie przedkliniczne (in vitro, in vivo)

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę na okres do 36 miesięcy z możliwością zatrudnienia na stałe.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne w języku polskim lub angielskim można składać drogą elektroniczną na adres e-mail:kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 04.08.2023 r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne/ Immunologia (NCN) NIZP PZH-PIB”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content