| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Główny specjalista ds. sztucznej inteligencji w Zakładzie Analiz Ekonomicznych i Systemowych w NIZP PZH – PIB

 OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 15.12.2021 r. o wolnym stanowisku Głównego specjalisty ds. sztucznej inteligencji w Zakładzie Analiz Ekonomicznych i Systemowych w NIZP PZH – PIB 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat 

I. Zakres zadań

 • Kierowanie zespołem zajmującym się modelowaniem i predykcją procesów społeczno-zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu epidemii
 • Analiza danych z obszaru zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznych
 • Tworzenie modeli matematyczno-obliczeniowych procesów społeczno-zdrowotnych
 • Weryfikacja przygotowanych przez zespół raportów eksperckich przedstawiających sytuację zdrowotną społeczeństwa oraz potencjał opieki zdrowotnej.
 • Analiza ogólnodostępnych międzynarodowych publikacji, danych i raportów zdrowotnych
 • Analiza i przygotowanie danych pod kątem wykorzystania w wielkoskalowych modelach agentowych
 • Analiza międzynarodowych publikacji najnowszych metod i trendów w zakresie modelowania epidemiologicznego i zdrowia publicznego

II. Wymagania konieczne

 • Umiejętności analityczne
 • Ukończony kierunek studiów związany z Data Science (np. metody ilościowe / ekonometria, statystyka, informatyka, matematyka, fizyka itp.);
 • Ekspert w zakresie statystyki i analizy danych;
 • Znajomość metod sztucznej inteligencji i ich praktycznej implementacji;
 • Znajomość metod matematycznych modelowania przebiegu epidemii;
 • Bardzo dobra znajomość języka Python oraz frameworków: Tensorflow, PyTorch;
 • Podstawowa wiedza z zakresu SQL;
 • Doświadczenie w pracy z systemami sztucznej inteligencji w chmurze publicznej oraz on-prem;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doktorat w dziedzinie nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka);
 • Publikacje naukowe w zakresie: stochastycznych równań różniczkowych, sztucznej inteligencji;
 • Znajomość zagadnień Big Data;
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami B+R;
 • Specjalista w zakresie analizy stochastycznej (w szczególności stochastycznych równań różniczkowych) i metod numerycznych ich przybliżonej aproksymacji;

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 22.15.2021  r.; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego specjalisty ds. sztucznej inteligencji w NIZP PZH-PIB”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

 

Skip to content