| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Główny specjalista w  Dziale Zamówień Publicznych w NIZP PZH-PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 05.09.2023 r. o wolnym stanowisku głównego specjalisty w  Dziale Zamówień Publicznych w NIZP PZH-PIB

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań

 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi aktami prawnymi NIZP-PZH we współpracy z osobami merytorycznymi;
 • Samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie przepisów wewnętrznych oraz wymagań zewnętrznych wynikających np. z przyznanych grantów (w tym grantów z UE);
 • Przygotowywanie i wsparcie w zawieraniu umów z Wykonawcami w tym: przygotowywanie prostych wzorów umów, przygotowanie umów w oparciu o dostępne wzory umów, zebranie odpowiednich zgód na zawarcie umowy wymaganych wewnętrznymi przepisami przed ich zawarciem, kontakt z wykonawcami w zakresie zawarcia tych umów;
 • Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego;
 • Pomoc osobom merytorycznym w zakresie wyjaśniania wewnętrznych Regulacji Zamawiającego w zakresie zamówień publicznych
 • Współpraca z Kierownikiem Działu w zakresie bieżących spraw dotyczących zamówień publicznych.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie.
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy lub obsłudze prawnej związanej z udzielaniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego na samodzielnym stanowisku;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wydanych do ustawy;
 • Samodzielność;
 • Obsługa komputera /środowisko MS Office/;
 • Dokładność i skrupulatność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych z obszaru działalności medycznej, laboratoryjnej lub naukowej,
 • Znajomość przepisów dotyczących wyłączeń z zakresu działalności badawczej, rozwojowej i naukowej;
 • Znajomość przepisów dotyczących szacowania wartości zamówienia i podziału zamówień na części;
 • Wykształcenie wyższe prawnicze;
 • Kursy/szkolenia dot. Zamówień publicznych;

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę,
 • Współpracę w doświadczonym zespole ze wsparciem radców prawnych,
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy,
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 05 października 2023 r. ; z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty do Działu Zamówień Publicznych”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

 

Skip to content