| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Koordynator Lokalny w ramach projektu realizowanego ze środków KE pn.: „Support to the Member States to establish national systems, local collection points, and digital infrastructure for monitoring Covid 19 and its variants in waste waters – Poland”- Olsztyn

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wolnym stanowisku Koordynatora Lokalnego w ramach projektu realizowanego ze środków KE pn.: „Support to the Member States to establish national systems, local collection points, and digital infrastructure for monitoring Covid 19 and its variants in waste waters – Poland”- Olsztyn

Etat w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Olsztyn. 

I. Zakres zadań: 

 1. Nadzorowanie i koordynowanie zawarcia umowy z realizatorem głównym projektu -NIZP-PZH-PIB.
 2. Współpraca z koordynatorem projektu oraz koordynatorem merytorycznym projektu.
 3. Nadzorowanie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w projekcie ze strony właściwego WSSE i MPWiK.
 4. Współpraca z ekspertami merytorycznymi zatrudnionymi przez NIZP-PZH-PIB w zakresie wymiany danych epidemiologicznych, analiz epidemiologicznych oraz statystycznych; opracowywania algorytmu identyfikacji stanów alarmowych itp.
 5. Współpraca z ekspertami zatrudnionymi przez NIZP PZH PIB do tworzenia bazy danych online – w celu stworzenia i optymalizacji procesów analizy informacji niezbędnych do stworzenia systemu nadzoru ścieków ukierunkowanego na gromadzenie danych o SARS-CoV-2 i jego wariantach w ściekach.
 6. Współpraca z GIS i MZ w zakresie wykonywanych zadań w ramach w/w projektu.
 7. Współpraca z lokalnym MPWIK w zakresie wykonywanych badań, oznaczeń, wymiana danych, organizacja transportu lokalnego; ustalenie osoby odpowiedzialnej za współpracę w ramach projektu tj. koordynatora MPWIK lokalnego.
 8. Współpraca z samorządem w zakresie wykonywanych badań, uzyskiwania dodatkowych danych niezbędnych do analiz, prezentacja uzyskanych wyników, konsultacja itp.
 9. Nadzór nad zadaniami wykonywanymi w ramach projektu w zakresie obejmującym:
 1. Współpracę z lokalnym MPWIK
  1. opracowanie, we współpracy z lokalnym MPWIK lub  spółką odpowiadającą za oczyszczanie ścieków na danym terenie,  algorytmu poboru próbek ;
  2. nadzór nad pobieraniem próbek ścieków wg opracowanego algorytmu;
  3. nadzór nad przekazywaniem przez lokalny MPWIK (lub odpowiadającą spółkę) oznaczeń fizyko-chemicznych próbek ścieków takich jak: np. BZT5, ChZT, Temperatura ścieków, pH ścieków, sucha masa itp.; i przekazywanie wyników tych oznaczeń do analiz statystycznych;
  4. ustalenie zasad transportu próbek ścieków do laboratorium i nadzór nad tym procesem.                  
 1. Realizację badań próbek ścieków w kierunku SARS-CoV-2
 2. nadzór i bieżące monitorowane stanu realizacji badań próbek ścieków;
 3. wskazanie osób wykonujących badania;
 4. wykonywanie badań wg wskazanych metodyk.

          III. Analizy epidemiologiczne

 1. wskazanie/wybranie 2 epidemiologów z WSSE do współpracy w ramach zadań realizowanych w projekcie;
 1. śledzenie na bieżąco zgłoszeń zachorowań na COVID-19, analiza obszarowa i ew. wskazywanie punktów niezbędnych do dalszych pobrań próbek ścieków;
 2. współpraca z lekarzami/szpitalami;
 3. udostępnianie danych epidemiologicznych niezbędnych do prowadzenia analiz/badań w ramach w/w projektu .
 1. Nadzór nad analizą wyników/danych na poziomie lokalnym obejmujący:
 2. analizę uzyskanych w projekcie wyników: badań SARS-CoV-2, wyników fizyko-chemicznych, procedur standaryzujących, danych epidemicznych
 3. umieszczanie danych w bazie IT lub wcześniej przesyłanie danych do NIZP-PZH-PIB w celu analizy i stworzenia algorytmu identyfikacji stanu alarmowego.
 4. Przygotowanie raportu z realizowanych badań.
 5. Bieżące raportowanie stanu realizacji prac kierownikowi projektu i kierownikowi merytorycznemu projektu.
 6. Współpraca z pozostałymi koordynatorami lokalnymi.
 7. Realizacja innych zadań zleconych przez kierownika merytorycznego projektu i wynikających z bieżących potrzeb Projektu.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie kierunkowe: medyczne, biologia, biotechnologia, nauki o zdrowiu lub inne odpowiadające.
 • Doświadczenie: co najmniej 10 lat pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Dokładność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

III. Dodatkowym atutem będą

 • Doświadczenie w wykonywaniu badań molekularnych (w ogólnym ujęciu),
 • Doświadczenie w diagnostyce molekularnej COVID-19;
 • Doświadczenie w organizacji badań laboratoryjnych COVID-19 i zgłoszeń wyników w ogólnokrajowym systemie informatycznym;

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie, powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko. 

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 14.04.2022 r.

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Koordynatora Lokalnego w ramach projektu realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy ” ze środków KE pn.: „Support to the Member States to establish national systems, local collection points, and digital infrastructure for monitoring Covid 19 and its variants in waste waters – Poland” – Olsztyn 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl;
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).0
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content