| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Psycholog do Centrum Dietetycznego Online w Centrum Medycznym NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 15 marca 2022 r. o wolnym stanowisku psychologa  do Centrum Dietetycznego Online w Centrum Medycznym NIZP PZH – PIB


Umowa o pracę – co najmniej 1/2 etatu.
Miejsce i rodzaj świadczenia pracy: Warszawa/hybrydowo. 

I. Zakres zadań

 • Udzielanie na rzecz osób trzecich, korzystających z usług Centrum Dietetycznego Online (CDO), darmowych konsultacji psychologicznych/psychodietetycznych online poprzez połączenia wideo za pośrednictwem platformy internetowej CDO https://ncez.pzh.gov.pl/poradnia
 • Przygotowywanie materiałów merytorycznych z zakresu psychologii i psychodietetyki w postaci artykułów popularno-naukowych na stronę https://ncez.pzh.gov.pl oraz innych przydatnych narzędzi edukacyjnych ułatwiających użytkownikom CDO zmianę nawyków żywieniowych i realizację zaleceń dietetycznych.
 • Zapewnienie wsparcia psychologicznego pracownikom CDO w formie cyklicznych spotkań grupowych, w razie potrzeby indywidualnych.
 • Współpraca z zespołem Centrum Dietetycznego Online, udział w spotkaniach koordynacyjnych.
 • Prowadzenie regularnych szkoleń/warsztatów dla zespołu dietetyków Centrum Dietetycznego Online w zakresie m.in. technik pracy z pacjentem.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów m.in. z technik pracy z pacjentem.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu artykułów popularno-naukowych na podstawie piśmiennictwa naukowego.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Swoboda wypowiadania się.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Język angielski (branżowy).

III. Dodatkowym atutem będą

 • Ukończone studia podyplomowe z psychodietetyki.
 • Doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum vitae (CV) oraz list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.  

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się projekcie Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej realizowanym w ramach NPZ na lata 2021-2025.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl  w terminie do 29.03.2022 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko psychologa w Centrum Dietetycznym Online Centrum Medycznego NIZP PZH – PIB”.  

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna. 

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH-PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
  w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content