| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Psycholog do współpracy w ramach Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH-PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z dnia 01 października 2021 r. o wolnym stanowisku psychologa do współpracy w ramach Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH-PIB

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. 

I. Zakres zadań

 • Udzielanie na rzecz osób trzecich, korzystających z platformy internetowej Centrum Dietetycznego Online, konsultacji psychologicznych/psychodietetycznych online poprzez połączenia wideo oraz przez telefon z siedziby NIZP PZH-PIB.
 • Przygotowywanie materiałów merytorycznych z zakresu psychologii i psychodietetyki w postaci artykułów popularno-naukowych i innych przydatnych narzędzi edukacyjnych ułatwiających pacjentom Centrum Dietetycznego Online realizację zaleceń żywieniowych i zmianę nawyków.
 • Zapewnienie wsparcia psychologicznego pracownikom Centrum Dietetycznego Online w formie cyklicznych spotkań indywidualnych i grupowych.
 • Praca z zespołem Centrum Dietetycznego Online – udział w spotkaniach koordynacyjnych i konsultacjach.
 • Prowadzenie regularnych szkoleń i/lub warsztatów dla zespołu Centrum Dietetycznego Online w zakresie psychodietetyki (np. praca z trudnym pacjentem, metody motywacji).
 • Udział w organizacji i realizacji eventów edukacyjnych.

II. Wymagania konieczne

 • Wykształcenie wyższe – tytuł minimum magistra, kierunek: psychologia.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa, w tym doświadczenie w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania – minimum 3 lata.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu artykułów popularno-naukowych na podstawie piśmiennictwa naukowego.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i/lub warsztatów m.in. z motywacji oraz pracy z trudnym pacjentem.
 • Swoboda wypowiadania się (umiejętności retoryczne).
 • Wysoka kultura osobista.
 • Regularność i odpowiedzialność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Język angielski (branżowy).

III. Dodatkowym atutem będą

 • Ukończone studia podyplomowe z psychodietetyki.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • List motywacyjny oraz curriculum vitae (CV).
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy.
 • Podpisane własnoręcznym i czytelnym podpisem oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, np. w brzmieniu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko psychologa do współpracy w ramach Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH-PIB, ogłoszonego 01 października 2021 r. i prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

Brak niniejszego oświadczenia lub jego niepodpisanie powoduje wyłączenie aplikacji kandydata z procesu naboru na wakujące stanowisko.  

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny z możliwością przedłużenia.
 • Współpraca w dynamicznie rozwijającym się projekcie pn. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Świadczenia socjalne.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl
w terminie do 08.10.2021 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko psychologa do współpracy w ramach Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP PZH-PIB”.  

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna. 

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 1 miesiąca od zakończenia procedury konkursowej w Dziale Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy w pokoju nr C221. Nieodebrane dokumenty oraz dokumenty kandydatów, którzy nie przyjmą propozycji pracy – po upływie wyżej wskazanego terminu – zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że dokumenty kandydatów wpisanych na listę rezerwową w niniejszym konkursie, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskazuję, że administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym na wolne stanowisko specjalisty ds. rozliczeń NFZ jest Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa).

Uprzejmie informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie na potrzeby niniejszego konkursu, skutkuje brakiem możliwości objęcia procesem rekrutacyjnym danego kandydata.

X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

Skip to content