| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

REKRUTACJA: Specjalista ds. zagrożeń dla zdrowia publicznego w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w NIZP PZH – PIB

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 15.05.2024 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. zagrożeń dla zdrowia publicznego w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w NIZP PZH-PIB

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat

I. Zakres zadań

 • odbieranie i przekazywanie informacji o zgłoszonych zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym do Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego EWRS (system wczesnego ostrzegania i reagowania) (KPK EWRS);
 • analiza i przetwarzanie informacji związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną na świecie;
 • bieżąca współpraca z organizacjami międzynarodowymi m.in. Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światową Organizacją Zdrowia (WHO);
 • sporządzanie raportów dla przedstawicieli administracji publicznej, dotyczących zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym;
 • stały kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zdrowotne w kraju;
 • udział w spotkaniach dotyczących działalności KPC ds. MPZ/KPK EWRS na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

II. Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe w zakresie: medycyny / zdrowia publicznego / biologii / lub pokrewnych;
 • znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
 • podstawowa znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie nadzoru epidemiologicznego, nadzoru nad bezpieczeństwem żywności itd.;
 • podstawowa znajomość epidemiologii chorób zakaźnych;
 • podstawowa znajomość Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005);
 • podstawowa znajomość legislacji Unii Europejskiej w zakresie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole.

III. Dodatkowym atutem będą

 • specjalizacja z zakresu zdrowia publicznego i/lub epidemiologii;
 • praca (lub odbyty staż) w instytucjach zajmujących się nadzorem epidemiologicznym (np. PSSE, WSSE, GSSE, GIS, WHO, ECDC);
 • zainteresowanie aktualnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa zdrowotnego;
 • umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu;
 • doświadczenie w tłumaczeniu tekstów medycznych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Curriculum vitae (CV);
 • Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe;
 • Kopie świadectw z poprzednich zakładów pracy;
 • Oświadczenie – zgoda na udział w rekrutacji.

V. W ramach zatrudnienia oferujemy

 • Umowę o pracę (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w systemie równoważnym, gdzie dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin na dobę);
 • Przyjazną atmosferę pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą; wdrożenie w specyfikę pracy;
 • Stabilność i płynność finansową pracodawcy;
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • Świadczenia socjalne (niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach, karta MultiSport, dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne, do wypoczynku);
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń na życie;
 • Dogodną lokalizację w centrum Warszawy.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty aplikacyjne można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@pzh.gov.pl w terminie do 14.06.2024 r. z dopiskiem:

„Konkurs na wolne specjalisty ds. zdarzeń epidemiologicznych w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w NIZP PZH – PIB”. 

VII. Zasady organizacji konkursu

Kandydaci poddani zostaną dwuetapowej procedurze konkursowej:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II etap – rozmowa rekrutacyjna.

VIII. Unieważnienie konkursu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. Zasady postępowania z danymi osobowymi

Informuję, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami, a także kandydatów, którzy nie przystąpią do II etapu postępowania konkursowego lub zostaną z niego wykluczeni – nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP PZH – PIB) z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pzh.gov.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 X. Pozostałe informacje

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie będą proszeni – przed rozpoczęciem II etapu postępowania konkursowego – o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ogłoszenie do pobrania
Zgoda na udział w rekrutacji

 

Skip to content